Створення: 26.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Публічне акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 13:00 годині за адресою товариства: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул. Портова, 1б, кімн. 3, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014 р.
 5. Обрання органів управління товариства.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства, звернувшись до генерального директора Філь Т.Г.

Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 12:00 по 12:45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 7643/5800.
 • Основні засоби 5236/4768.
 • Довгострокові фінансові інвестиції 20/20.
 • Запаси 1726/781.
 • Сумарна дбт заборгованість 329/231.
 • Грошові кошти 332/0.
 • Нерозподілений прибуток 1/-2162.
 • Власний капітал 6358/4195.
 • Статутний капітал 2010/2010.
 • Поточні зобов’язання 15/97.
 • Чистий прибуток (збиток) 1/-596.
 • Кількість акцій 40200000/40200000.
 • Чисельність працівників 33/27.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(2062) від 26.03.15.