Створення: 25.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ПАТ “Новокаховський річковий порт” скликає загальні збори акціонерів 26.04.2013р. о 12.00 за адресою: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 11.00 до 11.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

8488

7184

Основні засоби

5125

4941

Довгострокові фінансові інвестиції

10

10

Запаси

79

65

Сумарна дебіторська заборгованість

1569

701

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

13

Нерозподілений прибуток

((1499)

(1439)

Власний капітал

4857

4917
Статутний капітал

2010

2010

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

3620

2256

Чистий прибуток (збиток)

(60)

291

Середньорічна кількість акцій (шт.)

40200000

40200000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

37

36

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 55(1559) від 21.03.13.