Створення: 17.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/03/2017

Публічне акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, скликає загальні збори акціонерів 24.03.2017р. о 15.00 за своїм місцезнаходженням, кімн. №3, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Затвердження умов трудового договору з головою наглядової ради та визначення уповноваженої особи на підписання трудового договору.
 11. Попереднє схвалення значних правочинів

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Саламова Лариса Вячеславівна, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Новікова Ліана Володимирівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити Генеральному директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Новокаховський річковий порт», обрати НР ПрАТ «Новокаховський річковий порт» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Новокаховський річковий порт», обрати РК ПрАТ «Новокаховський річковий порт» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Генеральний директор, обрати Генерального директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства.

Питання 10:

- затвердити умови трудового договору з головою наглядової ради товариства;

- уповноважити Генерального директора товариства підписати трудовий договір з головою наглядової ради.

Питання 11:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: nkport.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.03.17.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Філь Т.Г.

Реєстрація учасників зборів 24.03.17 з 14:20 по 14:45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 14308/10931.
 • Основні засоби 6866/5944.
 • Довгострокові фінінвестиції 510/20.
 • Запаси 4507/4762.
 • Сумарна дбт заборгованість 2415/204.
 • Грошові кошти 10/1.
 • Нерозподілений прибуток 4347/3264.
 • Власний капітал 13666/9621.
 • Статут.капітал 2010/2010.
 • Поточні зобов’язання 0/15.
 • Чистий прибуток 3960/3264.
 • Кількість акцій 40200000/40200000.
 • Чисельн. працівників 39/41.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 33(2538) від 17.02.17.