Створення: 10.07.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/08/2018

Приватне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт», місцезнаходження Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, скликає загальні збори акціонерів 22.08.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кімната №3, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів.
  3. Затвердження Положення «Про наглядову раду ПрАТ «Новокаховський річковий порт».
  4. Затвердження Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Новокаховський річковий порт».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Саламова Лариса Вячеславівна, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Новікова Ліана Володимирівна.
Питання 2:
пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
Питання 3:
затвердити Положення «Про наглядову раду ПрАТ «Новокаховський річковий порт».
Питання 4:
затвердити Положення «Про корпоративного секретаря ПрАТ «Новокаховський річковий порт».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: nkport.vatua.com
Акціонер має право:
а) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
б) не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства (в разі доповнення порядку денного питанням про обрання органів товариства);
в) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 10.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні (кімната № 2) до відповідальної особи – Генерального директора Філь Т.Г. до дня проведення зборів, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
г) отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
д) ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 40 200 000 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 34 961 602 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.08.2018.
Реєстрація учасників зборів 22.08.18 з 09.00 до 09.50 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 126(2879) від 05.07.2018.