Створення: 15.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/03/2018

Приватне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт», місцезнаходження Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, скликає загальні збори акціонерів 20.03.2018р. о 12.00 за своїм місцезнаходженням, кімн. №3, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Саламова Лариса Вячеславівна, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Новікова Ліана Володимирівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

«звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; весь прибуток направити на поповнення обігових коштів»;

Питання 6:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: nkport.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до генерального директора Філь Т.Г., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначені прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій.

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 40 200 000;

- кількість голосуючих акцій – 34 961 602.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 14.03.2018р.

Реєстрація учасників зборів 20.03.2018р. з 11:35 по 11:55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 14308/25798.
 • Основні засоби 6866/7300.
 • Довгострокові фінінвестиції 510/510.
 • Запаси 4507/11992.
 • Сумарна дбт заборгованість 2415/5939.
 • Грошові кошти 10/57.
 • Нерозподілений прибуток 7309/11147.
 • Власний капітал 4347/4347.
 • Статут.капітал 2010/2010.
 • Чистий прибуток 3960/3811.
 • Кількість акцій 40200000/40200000.
 • Чисельн. працівників 39/39.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 32(2785) від 15.02.18.