Створення: 13.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 18/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт” скликає загальні збори акціонерів 18.04.2014р. о 12.00 за адресою: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1Б, кімн. 3, з таким порядком денним:

 1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р.
 2. Звіт наглядової ради про роботу в 2013р.
 3. Звіт та висновки ревізійної комісії стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013р.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 14.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 18.04.14 з 11.00 до 11.55 за зазначеною адресою.

При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 5800/8013.
 • Основні засоби 4768/5130.
 • Довгострокові фінінвестиції 20/10.
 • Запаси 781/1775.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 231/1095.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 0/3.
 • Нерозподілений прибуток -2162/-1500.
 • Власний капітал 4195/4857.
 • Статутний капітал 2010/2010.
 • Довгострокові зобов’язання 57/11.
 • Поточні зобов’язання 97/607.
 • Збиток -596/-60.
 • Кількість акцій 40200000/40200000.
 • Чисельність працівників 27/36.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 46(1799) від 07.03.14.