Створення: 24.10.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 10/11/2018

Приватне акціонерне товариство «Новокаховський річковий порт», місцезнаходження Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, відповідно до ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» скликає позачергові загальні збори акціонерів 10.11.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, кімната №3, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів.
  3. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та визначення уповноваженої особи на укладання таких правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Саламова Лариса Вячеславівна, члени комісії – Шарап Володимир Вікторович, Новікова Ліана Володимирівна.
Питання 2:
пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
Питання 3:
а) попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків активів ПрАТ «Новокаховський річковий порт» за даними річної фінансової звітності товариства за попередній рік, та які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 200 млн. грн., та які мають наступний характер:
• кредитні та депозитні угоди;
• угоди пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
• угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
• угоди будівельного підряду;
• лізингу;
• угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
• угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
• угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
• договори комерційної концесії та спільної діяльності.
б) повноваження на укладання таких правочинів від імені товариства надати Генеральному директору ПрАТ «Новокаховський річковий порт» Філь Тетяні Григорівні.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного: nkport.vatua.com
Акціонер має право:
а) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 10.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні (кімната № 2) до відповідальної особи – Генерального директора Філь Т.Г. до дня проведення зборів, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
б) отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
в) ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

  •   загальна кількість акцій у випуску товариства – 40 200 000 шт.;
  •   кількість голосуючих акцій – 34 961 602 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06.11.2018.
Реєстрація учасників зборів 10.11.18 з 09.00 до 09.50 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 203(2956) від 24.10.2018.