Створення: 28.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 03/05/2012

Публічне акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт” скликає загальні збори акціонерів 03.05.12 о 12.00 за адресою: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1б, кімн. 3 з таким порядком денним:

  1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2011р.
  4. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку із змінами законодавства.
  5. Переобрання наглядової ради товариства.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною вище адресою, звернувшись для цього до приймальні.

Реєстрація учасників 03.05.12 з 11.30 до 11.55 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 7184/6141. Основні засоби 4941/4983. Довгострокові фінансові інвестиції 10/10. Запаси  65/48. Сумарна дебіторська заборгованість 701/446. Грошові кошти та їх еквіваленти 13/57. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1439)/(1730). Власний капітал 4917/4627. Статутний капітал 2010/2010. Довгострокові зобов’язання 0/562. Поточні зобов’язання 2256/952. Чистий прибуток (збиток) 291/1181. Середньорічна кількість акцій (шт.) 40200000/40200000. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 36/32.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 59(1312) від 28.03.12.