Створення: 23.04.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Фiль Тетяна Григорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   23-04-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19235881
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Нова Каховка
        Поштовий індекс 74989
        Населений пункт м. Таврiйськ
        Вулиця, будинок вул. Портова, 1б
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 7-31-00, (05549) 7-40-10
        Електронна поштова адреса емітента port@hb.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.nkport.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   25-03-2016
   100
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2015р. 5.Затвердження укладених значних правочинiв. 6.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Всi питання рзглянутi, рiшення по ним прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл. 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Стародубець Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 216 0.00302487562% 1 216 
   Голова наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 791 680 1.96935323383% 791 680 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 0.00000497512%
   Член наглядової ради  Гавриленко Тетяна Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Аралiна Тетяна Степанiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00002487562% 10 
   Головний бухгалтер  Литвиненко Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   792 908 1.9724079602 % 792 908 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", фiнансовий директор-головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. термiном до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор-головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду члена наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стародубець Вiктор Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. Власа Чубаря, факультет електропостачання промислових пiдприємств
   Стаж керівної роботи (років) 30
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури товариства, прийняття рiшення разом з генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 30 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник голови правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет, юридичний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генеральним директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генеральним директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп"(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 15), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiцiпального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", фiнансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу комiсiя перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор. Посадова особа обiймає посаду голови ревiзiйної комiсiї в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гавриленко Тетяна Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Київский нацiональний економiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УФI", менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, перелiк попереднiх посад: менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Аралiна Тетяна Степанiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Середньо-спецiальна, Нововоронцовський сiльськогосподарський технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчпорт", вагар-облiковець
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2015р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки, перелiк попереднiх посад: вагар-облiковець. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Литвиненко Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватна фiрма "Бiзнес ПiК", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена 11.04.2013 р. наказом генерального директора на нвизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Трейд Спорт Промоушн" 25699580 ЧЕХIЯ",д/н, д/н, м. Прага-4, вул. Залесi, 48/60 Д/н 34 169 920 85 34 169 920 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 5 202 403 13 5 202 403 0 0 0
   Усього  39 372 323 98 39 372 323 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м. Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс (044) 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 21/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119200 Документарна 0.05 40200000 2010000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Новокаховський рiчковий порт знаходиться у мiстi Таврiйськ, яке примикає до м. Нова Каховка Херсонської областi. Свою iсторiю Новокаховський рiчковий порт веде з 1820 року, коли на Днiпрi була створена пристань Каховка, яка знаходилася на перехрестi торгових шляхiв. Свiй сучасний статус Новокаховський рiчковий порт отримав у 1962 роцi, пiсля завершення будiвництва нового порту в акваторiї Каховського судоходного шлюзу. Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", виконуючи Державну програму приватизацiї майна державних пiдприємств, засновник (Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi) прийняв рiшення про приватизацiю державного пiдприємства Новокаховський рiчковий порт та перетворення його у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт". Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської Ради Херсонської обл. 11.06.1993р. Загальними зборами акцiонерiв 18 лютого 2011 року було прийнято рiшення про перейменування товариства та затверджено Статут публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" в новiй редакцiї. Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" є правонаступником ВАТ "Новокаховський рiчковий порт". Найменування (тип) товариства приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Протягом року змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалось.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Наказ № 1/1 04.01.2016рiк м. Таврiйськ "Про органiзацiю облiку та облiкову полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" Роздiл 1 Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику згiдно нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-ХIУ наказую встановити такi принципи, методи i процедури, що будуть використовуватись пiдприємством для складання та подання фiнансової звiтностi i формувати облiкову полiтику пiдприємства. 1. Органiзацiя бухгалтерського облiку 1.1. Доручити забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi бухгалтерськiй службi на чолi з головним бухгалтером. 1.2. Застосовувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку. 1.3. Застосовувати форми журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв, розробленi фахiвцями пiдприємства в минулому роцi й адаптованi бухгалтерiєю до нової системи облiку. Для повної та реальної картини здiйснюваних господарських операцiй та їх результатiв дозволити головному бухгалтеровi своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку. 1.4. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що вiдображаються в облiку, вiдмiтку про їх обробку у виглядi кореспонденцiї рахункiв, дати, пiдпису. 1.5. Складати щомiсяця журнали-ордери та iншi облiковi регiстри. Роздрукiвки з комп'ютерної програми пiдписувати оператору-виконавцевi i бухгалтеровi, який вiдповiдає за складання облiкового документа. 1.6. Данi журналiв-ордерiв, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок головному бухгалтеру вiдображати в Головнiй книзi пiдприємства (оборотному балансi), що є пiдставою для складання Балансу пiдприємства. Пiсля обробки журнали-ордери, облiковi регiстри i довiдки повиннi бути пiдписанi головним (старшим) бухгалтером iз вказiвкою дати пiдпису. 1.7. Фахiвцям вiддiлiв: маркетингу, збуту, постачання, виробничо-технiчного, ремонтно-механiчного - неухильно виконувати вимоги працiвникiв бухгалтерiї щодо дотримання порядку оформлення первинних документiв i термiну подання їх до облiку. За порушення вимог бухгалтерiв, несвоєчасне складання первинних документiв i недостовiрнiсть вiдображення в них даних притягати фахiвцiв до дисциплiнарної вiдповiдальностi. 1.8. Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi провести iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Положення з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879 (далi - Положення №879). 1.9. Для здiйснення iнвентаризацiї i прийняття рiшення за її результатами створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi: Голова комiсiї: генеральний директор - Фiль Т.Г. Члени комiсiї: iнженер з ОП -Стародубець В.А. головний бухгалтер - Литвиненко Т.О. майстер вантажного району - Шарап В.В. 2. Про облiкову полiтику пiдприємства 2.1. Дозволяю змiнити облiкову полiтику, якщо: - змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України; - змiняться статутнi вимоги пiдприємства; - новi (запропонованi й обґрунтованi фахiвцями пiдприємства) положення облiкової полiтики забезпечують бiльш достовiрне вiдображення господарських операцiй. 2.2. При складаннi фiнансової звiтностi встановити кордон iстотностi в розмiрi 100 грн., 2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням виробничої комiсiї, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6 000грн (без урахування ПДВ) {Пiдпункт 14.1.138 пункту 14.1 статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом № 655-VIII вiд 17.07.2015}. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за такими групами та з наступними мiнiмально-допустимими строками корисного використання: земельнi дiлянки (строк - не обмежений); будiвлi - строк - 20 рокiв; споруди - строк 15 рокiв; передавальнi пристрої - строк 10 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки; iншi основнi засоби - 12 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї основних засобiв встановлюється постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначається у наказi по пiдприємству. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом; 2.4. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби" i пунктi 4 цього наказу), вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 6 000 грн. 2.5. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю. 2.6. Установити такi методи нарахування амортизацiї для: - iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100%-вої їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта. 2.7. Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю. 2.8. Застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв. 2.9. Запаси вiдображаються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї; в разi вибуття запасiв використовується метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей: у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому вимiрi; на складах - у кiлькiсному вираженнi. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до первiсної вартостi конкретних найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi у разi, якщо можна достовiрно визначити суми таких витрат, якi безпосередньо вiдносяться до придбаних запасiв; 2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, переданих в експлуатацiю i вилучених зi складу активiв, головному бухгалтеровi посилити контроль за видачею таких МШП за мiсцями експлуатацiї шляхом забезпечення проставлення в облiкових картках пiдписiв працiвникiв в отриманнi МШП, вiдмiток про перемiщення МШП мiж структурними пiдроздiлами, а також складання актiв на їх списання у разi непридатностi до експлуатацiї. 2.11. Суму резерву сумнiвних боргiв нараховується за методом абсолютної суми заборгованостi в кiнцi звiтного року. 2.12. Створити забезпечення: - оплати вiдпусток згiдно з розрахунком. Витрати на оплату вiдпусток визначаються як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi. 3. Гармонiзацiя бухгалтерського та податкового облiку, у зв'язку з набуттям чинностi з 1 сiчня 2015 року змiн до Податкового кодексу України, внесеними законами № 71-VIII вiд 28.12.2014 та № 72-VIII вiд 28.12.2014} 3.1. Для цiлей бухгалтерського облiку, використовувати нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку, що введенi в дiю згiдно з чинним законодавством. 3.2. Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, що збiльшують очiкуванi економiчнi вигоди вiд використання такого активу. 3.3. Витрати, що пiдтримують об'єкт основного засобу у робочому станi вiдносити до витрат перiоду , у якому такi витрати понесенi. 3.4. Нарахування амортизацiї здiйснювати з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством. 3.5. При визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг до загальновиробничих витрат вiдносити перелiк витрат, що зазначений у пунктах 3.5.1 та 3.5.2 даного наказу. Роздiл 2 Про облiкову полiтику на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Перша фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, подається за 2013 рiк i має мiстити iнформацiю в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за 2012 i 2013 роки, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ). Для складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк i першої фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013 рiк застосовуються МСФЗ, якi будуть чиннi станом на 31.12.2013р. Тобто на 01.01.2012р., 31.12.2012р., 31.12.2013 р. повинна застосовуватися єдина редакцiя МСФЗ, якi є обов'язковими до використання при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 р. Звiтним перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк. Визнати наступнi строки подання фiнансової звiтностi: - для контролюючих органiв та органiв статистики - не пiзнiше 9 лютого наступного за звiтним року; - для НКЦПФР та iнших зовнiшнiх користувачiв - до 30 квiтня наступного за звiтним року. З метою надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi для бiльшого розумiння, застосовувати рiвень округлення в тисячах гривень з одним знаком. Встановити рiвень суттєвостi у розмiрi 1000 грн. Згiдно п.10 МСБО 1 пiдприємство має право використовувати iншi назви для звiтiв, нiж тi, якi використовуються в даному стандартi. Враховуючи вимоги, викладенi у Наказi МФУ вiд 09.12.2011р. №1591 "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України по бухгалтерському облiку" при складаннi фiнансової звiтностi за 2012 рiк використовувати форми звiтностi, викладенi в додатку до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Таким чином, для складання звiту про фiнансовий стан застосовувати форму №1-м "Баланс", надану в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25; для складання звiту про сукупнi доходи застосовувати форму "Звiт про фiнансовi результати" надану в Додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25. При неможливостi реалiзувати окремi вимоги МСФЗ у формах, приведених в Додатку до П(С)Б 25, необхiдно розкривати даний факт у Примiтках до фiнансової звiтностi. Для здiйснення облiку фактiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства застосовувати план рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, який використовується при облiку за П(С)БО, (Додаток 1 до наказу), але враховуючи всi принципи МСБО. У примiтках до фiнансової звiтностi розкрити як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан товариства, фiнансовi результати , що вiдображаються у звiтностi, а також надати iнформацiю про основу складання фiнансової звiтностi i облiкову полiтику пiдприємства, яка вiдповiдає МСФЗ, але не приведена безпосередньо у фiнансових звiтах i яка є доречною для розумiння звiтностi. Облiковi оцiнки та облiковi полiтики. Складати фiнансову звiтнiсть за принципом нарахування.(МСБО 1 п.27.) Подавати окремо кожний суттєвий клас подiбних статей, крiм випадкiв, коли вони є несуттєвими.(МСБО 1 п.29). При складаннi фiнансової звiтностi не згортати активи та зобов'язання або дохiд i витрати, якщо тiльки цього не вимагає або не дозволяє МСФЗ. (МСБО 1 п.32.) Пiдприємство подає повний комплект фiнансової звiтностi (включаючи порiвняльну iнформацiю) як мiнiмум щороку. Якщо суб'єкт господарювання змiнює дату закiнчення свого звiтного перiоду i подає фiнансову звiтнiсть за перiод, довший або коротший, нiж один рiк, то суб'єкт господарювання розкриває, крiм перiоду, який охоплюється фiнансовою звiтнiстю: а) причини використання довшого чи коротшого перiоду; б) той факт, що суми, наведенi у фiнансовiй звiтностi, не є повнiстю зiставними. (МСБО 1 п.36.). Крiм випадкiв, коли МСФЗ дозволяють чи вимагають iнше, пiдприємство розкриває iнформацiю стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансовiй звiтностi поточного перiоду, включати порiвняльну iнформацiю також в описову частину, якщо вона є доречною для розумiння фiнансової звiтностi поточного перiоду. (МСБО 1 п. 38.). Основнi засоби Визнання, оцiнку i облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду (МСБО 16 п.6). Одиницею облiку визначити окремий об'єкт основних засобiв. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його собiвартiстю (МСБО 16 п.15.). Визнання витрат у балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв припиняється, якщо об'єкт знаходиться в мiсцi розташування i станi, необхiдному для його експлуатацiї в спосiб, визначений управлiнським персоналом. Таким чином, витрати, понесенi при використаннi або перемiщеннi об'єкту, не включаються в балансову вартiсть такого об'єкту, а саме: - витрати, понесенi в той час, коли об'єкт, придатний до експлуатацiї в спосiб, визначений управлiнським персоналом, ще необхiдно ввести в дiю або його експлуатують не на повну потужнiсть; - первиннi операцiйнi витрати, якi понесенi пiд час формування попиту на продукцiю об'єкту; - витрати на перемiщення або реорганiзацiю частини або всiєї дiяльностi перед прийняттям об'єкта (МСБО 16 п.20.). Собiвартiсть активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу. Собiвартiсть наднормативних сум вiдходiв матерiалiв, оплати працi або iнших ресурсiв, витрачених при створеннi активу власними силами, не включається до собiвартостi активу (МСБО 16 п.22.). Амортизацiю об'єктiв основних засобiв в цiлях бухгалтерського облiку нараховувати протягом термiну корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкту основних засобiв в експлуатацiю. Згiдно п.52 МСБО16 ремонт i технiчне обслуговування активу не звiльняє вiд необхiдностi нараховувати амортизацiю. У фiнансової звiтностi за МСФЗ малоцiннi необоротнi матерiальнi активи виключити iз суми первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв. Згiдно з принципом визнання в п.7 МСБО16, не признається в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв витрати на поточне обслуговування об'єкту (витрати на зарплату i витратнi матерiали, а також витрати на незначнi деталi). Цi витрати признаються тодi, коли вони понесенi. Згiдно з принципом визнання в п. 7 МСБО16, визначається в балансовiй вартостi об'єкту основних засобiв собiвартiсть замiнюваної частини такого об'єкту, коли витрати понесенi i якщо задовольняються критерiї визнання їх квалiфiкацiйним активом. Запаси визнавати, оцiнювати i враховувати згiдно з вимогами МСБО 2. Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних рахунках, короткостроковi депозити в банках з початковим строком погашення три мiсяця i менше. Для облiку операцiй з валютними коштами застосовувати МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Згiдно вимоги МСБО 21 встановити для пiдприємства як функцiональну валюту грошову одиницю України - гривню, i оцiнювати свої результати дiяльностi i фiнансове становище в цiй валютi. До непохiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в пайовi та борговi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, кредити i позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. Пiдприємство припиняє визнання фiнансового активу в той момент, коли воно втрачає передбаченi договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або коли воно передає свої права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв за цим фiнансовим активом в результатi здiйснення угоди, в якiй iншiй сторонi передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на цей фiнансовий актив. Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються i представляються у звiтi про фiнансовий стан нетто-величиною тiльки тодi, коли пiдприємство має юридичне право на їх взаємозалiк i має намiр або зробити розрахунки по ним на нетто-основi, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання одночасно. Оплату працi проводити вiдповiдно до колективного договору товариства i вимогами МСБО19. При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання спiвробiтниками своїх трудових обов'язкiв. Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у пiдприємства виникає юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбне вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання. На пiдприємствi формуються наступнi резерви: резерв вiдпусток; резерв сумнiвних боргiв. Оцiнка резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi. Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi обчислюється виходячи з величини сумнiвних боргiв на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. В момент одержання Товариством iнформацiї про те, що дебiторська заборгованiсть може бути не погашена боржником, на суму дебiторської заборгованостi такого боржника створюється резерв сумнiвних боргiв. Облiк доходу здiйснювати вiдповiдно до МСБО18. Облiк витрат пiдприємства вести за допомогою рахункiв класу 9 "Витрат дiяльностi". Виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) визначати по кожнiй господарськiй операцiї, шляхом формування за кожним договором (контрактом, замовленням). Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, є частиною собiвартостi такого активу. Iншi витрати на позики визнаються як витрати. МСФО 23.п.1. Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. МСФО 23 п.5. На виконання вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв`язанi сторони" у звiтностi розкривається iнформацiя про: a) вiдносини i операцiї мiж зв'язаними сторонами; б) залишки заборгованостi, в тому числi зобов'язань, мiж суб'єктом господарювання та зв'язаними з ним сторонами; в) обставини, за яких необхiдно розкривати iнформацiю. Помилки попереднiх перiодiв - пропуски або викривлення у фiнансовiй звiтностi суб'єкта господарювання за один або кiлька попереднiх перiодiв, якi виникають через невикористання або зловживання достовiрною iнформацiєю, яка: а) була наявна, коли фiнансову звiтнiсть за тi перiоди затвердили до випуску; б) за обґрунтованим очiкуванням, могла бути отриманою та врахованою при складаннi та поданнi цiєї фiнансової звiтностi.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi: купiвля - продаж будiвельно-мiнеральних матерiалiв (пiсок, щебiнь, вiдсiв). Постачальником товарiв є: ТОВ "Євробетон", м. Херсон, ВАТ "Укррiчфлот", м. Запорiжжя. Клiєнтами порту є як великi будiвельнi фiрми (ТОВ "Олеся", м. Нова Каховка, ТОВ "Пiонер новiтнiх технологiй", м. Нова Каховка, Новокаховський завод силiкатної цегли, ТОВ "Завод будывельних матерыалыв № 1", м. Нова Каховка, ВАТ "Укрводбуд", м. Херсон та iн.), так i дрiбнi органiзацiї, приватнi пiдприємцi та окремi громадяни. Навантажувально-розвантажувальними послугами постiйно користуються ДБУ-12, м. Каховка, ДЕУ, м. Каховка. Цi пiдприємства, придбавши власнi товари, надають перевагу спiвробiтництву з ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" по розвантаженню та транспортуванню їх до мiсця призначення. Цiни порту на навантажувально-розвантажувальнi послуги значно виграють у порiвняннi з залiзничними тарифами. Послуга зважування вантажiв користується постiйним попитом у фiзичних та юридичних осiб. Власнi автоваги дають змогу зважувати вантажi вiд 20 кг до 60 т. Послуги, пов'язанi iз стоянкою бiля причалiв порту надаються суднам пiд закордонним прапором, якi заходять в акваторiю та потребують зупинки. Порт швартує, забезпечує додаткову охорону та за потребою здiйснює дрiбнi ремонти. В цьому напрямi вже тривалий час ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" спiвпрацює з такими Судовими агенцiями: "Iнфлот", м. Херсон, "Веста", м. Херсон, "Посейдон", м. Херсон, "Глобал", м. Херсон. Основними конкурентами порту є Херсонський рiчковий порт, Запорiзький рiчковий порт, Днiпропетровський рiчковий порт. Географiчне розташування цих пiдприємств дає змогу успiшно розподiлити та заповнити ринок збуту товарiв та послуг (територiально, якiсно та кiлькiсно). До негативних факторiв, що впливають на розвиток дiяльностi порту вiдноситься залежнiсть вiд функцiонування шлюзу Каховської ГЕС, погоднi умови, стан Каховського водосховища в зимовий перiод. Настання ризикiв може бути пов'язано зi змiнами у податковому законодавствi, нестабiльнiстю фiнансової економiчної ситуацiї та з виникненням форс-мажорних обставин. Але можливiсть переборення або зниження ступеню впливу цих обставин реально iснує. Наприклад, за допомогою оперативного планування можливо створити такi запаси товарiв, якi зможуть забезпечити роботою порт на перiод зупинки навiгацiї взимку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 9. Iнформацiю про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, в тис. грн. - Вiдремонтанi Автогараж м.Таврiйськ 40 Битовки м.Таврiйськ 46 Будiвля аккумуляторної 85 Вантажний причал м.Таврiйськ 808 Вантажнi майданчики м.Таврiйськ 396 Котельня м.Таврiйськ 342 Навiс вагова №1 18 Навiс для автотранспорту 42 Прохiдна м. Таврiйськ 119 Ел.двигун MTHУ 412-6У 1 30 кВт 960 об/хвл. вик лапи 28 Ел.двигун типу MTHF 280L 10Y2 75 кВт 600 об/хвл. 79 Електроваги (вагова1) 376 КП-146 229 КП-206 54 Станок рейсмусний 13 Станок фуговальний 10 Продаж Шкундра-понтон плав 3,1*7 м 22 витрати на ремонт Мазди 32 Тракторний навантажувач ТО 25 53 Придбання Автомобiль MISUBISHI 23
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Державне регулювання галузi проявляється в частинi, що стосується оброблення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у морських та рiчкових портах України. Iснує наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 № 392 "Про затвердження збiрника тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України", який встановлює визначенi тарифнi ставки на послуги портiв. Крiм того, iснує контроль за цiнами на послуги порту з боку антимонопольного комiтету через те, що по регiону ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" є монополiстом.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 7. Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства (сума штрафа в тис. грн.; найменування держ. органу, що наклав штраф; за яке порушення законодавства). - Фонд iнвалiдiв - 40,0 тис грн. не додержання норм законодавства вiдповiдно до кiлькостi iнвалiдiв на пiдприємствi; - Податок на прибуток - 114,5 тис. грн. - ГУ ДФС у Херсонськiй областi, на пiдставi акту перевiрки №63/21-22-14-01 вiд 15.06.2016 року, встановлено порушення ст. 44, пп.192.1.1, пп.192.1.2 п.192.1, п. 192.2 ст. 192, п. 198.3, п. 198.3 Податкового кодексу України вiд 02.12.2000 № 2275-VI (зi змiнами та доповненнями); - Податок на додану вартiсть - 235,0 тис. грн. - ГУ ДФС у Херсонськiй областi, на пiдставi акту перевiрки №63/21-22-14-01 вiд 15.06.2016 року, встановлено порушення ст. 44, пп.192.1.1, пп.192.1.2 п.192.1, п. 192.2 ст. 192, п. 198.3, п. 198.3 Податкового кодексу України вiд 02.12.2000 № 2275-VI (зi змiнами та доповненнями).
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення виробничих потужностей, а саме - капiтальний ремонт портальних кранiв дасть можливiсть скоротити операцiйний цикл по вантажним роботам, що збiльшить швидкiсть обiгу коштiв та зменшить собiвартiсь.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному перiодi витрати на дослiдження та науковi розробки товариством не здiйснювались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  5944  6863   0  0  5944   6863
     — будівлі та споруди  3531  3582  0  0  3531   3582
     — машини та обладнання  523  572  0  0  523  572
     — транспортні засоби  183  65  0  0  183  65
     — інші  1707  2644  0  0  1707  2644
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  5944  6863  0  0  5944  6863
   Опис: Станом на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 6863 тис. грн. (первiсна вартiсть - 13680 тис. грн., знос зараховано в сумi 6817 тис. грн.). Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 49,83% . Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   13666 9683
   2010 2010
   2010 2010
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(13666.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2010.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 103  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 543  X X
   Усього зобов'язань X 646  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - поточнi забезпечення в сумi 112 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 11 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 6 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 409 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 5 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   16-03-2016 16-03-2016 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) В минулi три роки позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність