Створення: 29.04.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Фiль Тетяна Григорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   23-04-2015
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19235881
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каховський
        Поштовий індекс 74989
        Населений пункт м.Таврiйськ
        Вулиця, будинок Портова, 1-б
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 7-31-00, (05549) 7-40-10
        Електронна поштова адреса емітента port@hb.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20-04-2015
       Річна інформація опублікована у №71 "Бюлетень.Цiннi папери України" 21-04-2015
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.nkport.vatua.com 23-04-2015
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. " Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - емiтент немає посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не проводив рейтингову оцiнку. "Iнформацiя про дивiденди" - в зв'язку зi збитковiстю емiтент не нараховував девiденди. "Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - емiтент не випускав та не викупав протягом року облiгацiї та iншi цiннi папери. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - iпотечнi облiгацiї не випускались. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - iпотечнi сертифiкати не випускались. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiсiї цiльових облiгацiй не було.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   18-04-2014
   85
   Протокол загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" Мiсце проведення: Херсонська обл., м.Таврiйськ, вул.Портова,16 Дата проведення зборiв:18.04.2014р.Час проведення зборiв:12.00 год. Процедурнi питання 1. Повiдомлення про кворум. Вiдкрив збори член наглядової ради товариства Стародубець Вiктор Андрiйович. Слово для повiдомлення про результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в зборах надано головi реєстрацiйної комiсiї - Саламовiй Л.В. Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї iменнi простi; свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 21/21/1/11 вiд 30.03.2011р., видане Херсонським ТУДКЦПФР, код випуску IIА4000119200; номiнальна вартiсть акцiї 0,05грн.; кiлькiсть 40 200 000 шт.; загальна номiнальна вартiсть 2 010 000,00 грн. Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 14.04.2014р. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 145 осiб, яким належать усi 40 200 000 шт. акцiй випуску. Державна частка в статутному капiталi Товариства вiдсутня. За емiтентом акцiї не облiковуються. Зареєструвалось та беруть участь в загальних зборах 7 акцiонерiв. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 34 177 778. Кворум загальних зборiв складає 85,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори визнаються правомочними. 2. Обрання голови та секретарiату зборiв. Для роботи зборiв було запропоновано головою зборiв обрати Стародубця Вiктора Андрiйовича, а секретарем обрати Литвиненко Тетяну Олександрiвну. Iнших пропозицiй не надiйшло. Голосували списком: "За" - одноголосно. За пiдсумками голосування одноголосно обрано: головою зборiв - Стародубець В.А., секретарем - Литвиненко Т. О. Далi збори веде обраний голова зборiв. 3. Обрання лiчильної комiсiї. Враховуючи положення ст.44 Закону України "Про акцiонернi товариства", за-пропоновано лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: головою комiсiї обрати Аралiну Т.С., членами комiсiї Саламова Л.В., Шарапа В.В. Заперечень, iнших пропозицiй не надiйшло. Процедурне питання з утворення робочого органу зборiв (лiчильної комiсiї) го-лосували вiдкрито. За пiдсумками голосування лiчильна комiсiя одностайно обрана в складi 3 ос. голова комiсiї Аралiну Т.С., членами комiсiї Саламова Л.В., Шарапа В.В. 4. Повiдомлення про порядок денний. Голова зборiв повiдомив, що пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення доповнень до порядку денного та пропозицiй щодо проектiв рiшень з питань порядку денного не надiйшло. Тому для голосування з кожного питання порядку денного цих зборiв до вiдповiдних бюлетенiв для голосування внесенi тiльки тi проекти рiшень та тi кандидати до органiв управлiння, якi були визначенi та затвердженi наглядовою радою при пiдготовцi до зборiв у вiдповiдностi з її повноваженнями та по-ложеннями законодавства. Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог законодавства та статуту Товариства по-вiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий: 1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльно-стi Товариства в 2013р. 2. Звiт наглядової ради про роботу в 2013р. 3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльно-стi Товариства в 2013р. 4. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу Товариства i порядку покриття збиткiв за 2013р. 5. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Нагадано, що вiдповiдно до чинного законодавства, питання, не внесенi до порядку денного (крiм процедурних) загальними зборами не розглядаються та рiшення по ним не приймаються. 5. Затвердження регламенту зборiв. Запропонований регламент ведення зборiв: по всiх питаннях доповiдачам термiн доповiдей не обмежувати. Пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi допо-вiдi, з повiдомленням прiзвища, iм'я та по батьковi акцiонера. Виступаючим надати до 5 хв. Збори провести без перерви. Голосували: "За" - одноголосно. 6. Визначення форми голосування з питань порядку денного. Голова зборiв поiнформував: - голосування на зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя - один голос. ( - голосування з питань порядку денного зборiв публiчного акцiонерного товариства проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма якого попередньо затверджена органом, який скликає збори (наглядова рада). II. Розгляд питань порядку денного I.Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013р. Доповiдач - Генеральний директор Товариства Фiль Т.Г., яка довела до вiдома акцiонерiв результати дiяльностi Товариства в 2013р., основнi завдання та напрямки дiя-льностi на 2014р. Повiдомила, що за пiдсумками роботи у звiтному перiодi отримано збиток, тому про дивiденди мови не йдеться. Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає. Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв на-глядовою радою, у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства, був визначений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, а у встановлений законодавством термiн до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт про результати дiяльностi Товариства за 2013р. прийняти до вiдома, затвер-дження балансу Товариства, порядку покриття збиткiв за 2013р. провести пiсля заслухо-вування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. Голосували бюлетенями: "За" - 34 177 778 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 85,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); "Проти" - 0; "Утрималось" - 0. Прийняте рiшення: звiт про результати дiяльностi Товариства за 2013р. прийняти до вiдома, затвердження балансу Товариства, порядку покриття збиткiв за 2013р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. 2.3вiт наглядової ради про роботу в 2013р. Доповiдач вiд наглядової ради - член наглядової ради Стародубець В.А. Доповiв про проведенi засiдання наглядової ради протягом звiтного перiоду та про питання, якi на них вирiшувались. Доповiдач зазначив, що рада працювала в тiсному зв'язку з виконавчим органом Товариства та ряд питань вирiшувались на спiльних засiданнях з ради та виконавчого органу товариства. Радою надана позитивна оцiнка роботи виконавчого органу за звiтний перiод. Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає. Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає. Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв на-глядовою радою, у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства, був визначений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, а у встановлений законодавством термiн до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт наглядової ради затвердити. Голосували бюлетенями: "За" - 34 177 778 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 85,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); "Проти" - 0; "Утрималось" - 0. Прийняте рiшення: звiт Наглядової ради затвердити. З.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013р. Доповiдач вiд ревiзiйної комiсiї - голова ревiзiйної комiсiї Грибанова О.В. Доповiла висновок ревiзiйної комiсiї по балансу Товариства за 2013 р. Порушень у звiтному перiодi не виявлено. Баланс за 2013 рiк ревiзiйна комiсiя пiдтверджує. Надає позитивну оцiнку роботи виконавчого органу за звiтний перiод. Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає. Перед голосуванням голова зборiв нагадав, оскiльки при пiдготовцi до зборiв на-глядовою радою, у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства, був визначений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, а у 4 встановлений законодавством термiн до наглядової ради пропозицiй щодо iншого пр^ кту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування,саме такий проек рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: висновок ревiзiйної комiсiї по балансу затвердити. Голосували бюлетенями: "За" - 34 177 778 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 83,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); "Проти" - 0; "Утрималось" - 0. Прийняте рiшення: висновок Ревiзiйної комiсiї по балансу затвердити. 4.3атверджеиня результатiв дiяльностi, балансу Товариства i порядку покриття збиткiв за 2013р. Голова зборiв: оскiльки при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою, у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства, та з урахуванням позитивного висновку ревiзiйної комiсiї щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2013р., був визначе-ний та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, а у встановлений законодавством термiн до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування саме такий проект рiшення, який зазначений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт про результати дiяльностi, баланс Товариства за 2013р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. Заперечень, запитань, iнших пропозицiй не надiйшло. Голосували бюлетенями: "За" - 34 177 778 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 85,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй); "Проти" - 0; "Утрималось" - 0. Прийняте рiшення: звiт про результати дiяльностi, баланс товариства за 2013р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 5.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Доповiдач - голова зборiв. Доповiв про мотиви необхiдностi попереднього схвалення значних правочинiв (на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної госпо-дарської дiяльностi. Перед голосуванням голова зборiв нагадав, що, прй пiдготовцi до зборiв наглядовою радою у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства був визначений та затверджений проект рiшення з цього питання порядку денного, а у встановлений законодавством до наглядової ради пропозицiй щодо iншого проекту рiшення вiд акцiонерiв не надiйшло, залишається для голосування з цього питання порядку денного один проект рiшення, який визначений та затверджений наглядовою радою, а саме: - вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвали-ти правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 '% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних до-говорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вi-дчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення 5 боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн, з їх граничною сукупною вартiстю до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют; - повноваження з визначення конкретних строкiв, термiнiв, умов виконання до-говорiв, розмiрiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартостi надати наглядовiй радi Товариства. Запитань, заперечень, iнших пропозицiй не надiйшло. Голосували: "За" - 34 177 778 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах; 85,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) "Проти" - 0; "Утрималось" - 0. Прийняте рiшення: - попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму по-над 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, по-руки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн, з їх граничною сукупною вартiстю до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збi-льшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення ва-ртостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також мож-ливих коливань курсу гривнi до iноземних валют; - повноваження з визначення конкретних строкiв, термiнiв, умов виконання до-говорiв, розмiрiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартостi надати наглядовiй радi товариства. Голова зборiв В.А. Стародубець Секретар Т.О. Литвиненко  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл. 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Стародубець Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 216 0.00302487562% 1 216 
   Голова наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 791 680 1.96935323383% 791 680 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 0.00000497512%
   Член наглядової ради  Гавриленко Тетяна Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Аралiна Тетяна Степанiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00002487562% 10 
   Головний бухгалтер  Литвиненко Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   792 908 1.9724079602 % 792 908 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", фiнансовий директор-головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. термiном до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор-головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду члена наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стародубець Вiктор Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. Власа Чубаря, факультет електропостачання промислових пiдприємств
   Стаж керівної роботи (років) 28
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури товариства, прийняття рiшення разом з генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.05.2012 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 28 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник голови правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет, юридичний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генеральним директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генеральним директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.05.2012 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 22 роки, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп"(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Молодогвардiйська, 15), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiцiпального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", фiнансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу комiсiя перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор. Посадова особа обiймає посаду голови ревiзiйної комiсiї в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гавриленко Тетяна Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Київский нацiональний економiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УФI", менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.05.2012 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв, перелiк попереднiх посад: менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Аралiна Тетяна Степанiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Середньо-спецiальна, Нововоронцовський сiльськогосподарський технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчпорт", вагар-облiковець
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.02.2011 р. на термiн 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 22 роки, перелiк попереднiх посад: вагар-облiковець. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Литвиненко Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватна фiрма "Бiзнес ПiК", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена 11.04.2013 р. наказом генерального директора на нвизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Трейд Спорт Промоушн" 25699580 ЧЕХIЯ",д/н, д/н, м. Прага-4, Залесi, 48/60 Д/н 34 169 920 85 34 169 920 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 5 202 403 13 5 202 403 0 0 0
   Усього  39 372 323 98 39 372 323 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження УКРАЇНА"Херсонська область, д/н, 04071, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
   Факс (044) 482-52-07
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження УКРАЇНА"Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 21/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119200 Документарна 0.05 40200000 2010000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Новокаховський рiчковий порт знаходиться у мiстi Таврiйськ, яке примикає до м. Нова Каховка Херсонської областi. Свою iсторiю Новокаховський рiчковий порт веде з 1820 року, коли на Днiпрi була створена пристань Каховка, яка знаходилася на перехрестi торгових шляхiв. Свiй сучасний статус Новокаховський рiчковий порт отримав у 1962 роцi, пiсля завершення будiвництва нового порту в акваторiї Каховського судоходного шлюзу. Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", виконуючи Державну програму приватизацiї майна державних пiдприємств, засновник (Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi) прийняв рiшення про приватизацiю державного пiдприємства Новокаховський рiчковий порт та перетворення його у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт". Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської Ради Херсонської обл. 11.06.1993р. Загальними зборами акцiонерiв 18 лютого 2011 року було прийнято рiшення про перейменування товариства та затверджено Статут публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" в новiй редакцiї. Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" є правонаступником ВАТ "Новокаховський рiчковий порт". Найменування (тип) товариства приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Протягом року змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалось.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Щодо основ складання фiнансової звiтностi та облiкову полiтику пiдприємства. Бухгалтерський облiк Товариством здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень бухгалтерського облiку, якi дiяли в Українi протягом звiтного перiоду. Господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку вiдображалися вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291 (далi Iнструкцiя № 291). Наказом вiд 03.01.2014 №01/2, Роздiл № 1, затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при веденнi облiку. Наказом вiд 03.01.2014 №01/2, Роздiл № 2, затверджено Положення про облiкову полiтику складання фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Положенням про облiкову полiтику визначенi основи складання фiнансової звiтностi, сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до визначеної концептуальної основи: у фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання розподiляються на поточнi та не поточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проводиться з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ використовується первiсна iсторична собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, вiдповiдно до норм Додатку Г МСФЗ 1, параграф Г5, Г6, як доцiльна собiвартiсть; основнi засоби первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї; класифiкацiя основних засобiв здiйснюється за такими групами та з наступними мiнiмально-допустимими строками корисного використання: земельнi дiлянки (строк - не обмежений); будiвлi - строк - 20 рокiв; споруди - строк 15 рокiв; передавальнi пристрої - строк 10 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки; iншi основнi засоби - 12 рокiв; лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї основних засобiв встановлюється постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначається у наказi по пiдприємству. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом; лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї переглядаються на кiнець звiтного року, i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; до малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться необоротнi активи з термiном експлуатацiї бiльше нiж один рiк i вартiстю менш нiж 2500 грн. (без урахування ПДВ); незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в звiтностi по первiснiй собiвартостi у складi основних засобiв; амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу по всiх групах основних засобiв, за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних iнвестицiй; при нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовується; амортизацiя основних засобiв групи "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" нараховується методом списання 100% вартостi, що амортизують, в першому мiсяцi його використання; запаси у звiтностi Товариства вiдображаються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї; в разi вибуття запасiв використовується метод середньозваженої собiвартостi; транспортно-заготiвельнi витрати включаються до первiсної вартостi конкретних найменувань, груп, видiв запасiв при їх оприбуткуваннi у разi, якщо можна достовiрно визначити суми таких витрат, якi безпосередньо вiдносяться до придбаних запасiв; групування нематерiальних активiв здiйснюється за такими групами: група - права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище); група - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень i т.п.); група - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо) , крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; група - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, у тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї i т.п. .), за винятком тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; група - авторське право та сумiжнi з ним права ( комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислюваних машин, компiляцiї даних (бази даних), фонограми, вiдеограм, тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; група - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо); термiн експлуатацiї нематерiальних активiв встановлюється для кожного об'єкта нематерiальних активiв при надходженнi його на пiдприємство i визнання активом; строк дiї права користування нематерiальними активами: згiдно правовстановлюючих документiв; амортизацiя всiх груп нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом; переоцiнка нематерiальних активiв проводиться в тому випадку, якщо рiзниця мiж залишковою та справедливою вартiстю об'єкта є суттєвою, а саме залишкова вартiсть об'єкта на 10% вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi. Переоцiнка здiйснюється один раз на рiк в ходi iнвентаризацiї активiв пiдприємства, яка передує складанню фiнансової звiтностi; доходи вiд оренди. Договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як фiнансова оренда. Iншi договори оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом строку оренди; дебiторська заборгованiсть для цiлей бухгалтерського облiку розподiляється на: не поточну (довгострокову), що очiкується до вiдшкодування протягом через бiльш нiж 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; поточну, що очiкується до вiдшкодування протягом не бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вiдповiдно до МСБО; не поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтностi по первiснiй вартостi; поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається за справедливою вартiстю з урахуванням зменшення корисностi, тобто резерву сумнiвних боргiв, що нараховується за методом абсолютної суми заборгованостi в кiнцi звiтного року; зобов'язання у фiнансовiй звiтностi розподiляються на не поточнi та поточнi; при вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi поточних зобов'язань в окремi статтi видiляються: - короткостроковi кредити банкiв; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами; - iнша поточна заборгованiсть (яка не вiдноситься до вище перелiченого); виплати працiвникам здiйснюються на пiдставi Колективного договору мiж Товариством та його працiвниками. Працiвники надають послуги Товариству на основi повного робочого дня, деколи - неповного робочого дня, постiйної зайнятостi, перiодичної зайнятостi та на тимчасовiй основi; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування нараховується на пiдставi нормативних актiв, передбачених законодавством України (Закон України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" вiд 8 липня 2010 року N 2464-VI) на суму нарахованої заробiтної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробiтну плату, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" в розмiрi 37,33 вiдсоткiв, та суму винагороди фiзичним особам за виконання робiт (надання послуг) за цивiльно-правовими договорами в розмiрi 34,7 вiдсоткiв; на пiдприємствi створюється забезпечення виплат вiдпусток працiвникам. Витрати на оплату вiдпусток визначаються як добуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi; резерви коштiв на додаткове пенсiйне забезпечення, на реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi - не створюються; доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно (вiдповiднiстю доходiв та витрат). Доходи у звiтi про фiнансовi результати складаються з доходу вiд реалiзацiї продукцiї, iнших операцiйних доходiв, фiнансових доходiв, доходiв вiд iнвестицiйної дiяльностi; витрати у Звiтi про фiнансовi результати складаються з собiвартостi реалiзованої продукцiї, адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших операцiйних витрат, фiнансових витрат, iнших витрат; виправлення помилки попереднього перiоду виключається з прибутку або збитку за перiод, у якому виявлено помилку. Будь-яка iнформацiя, подана за попереднi перiоди, включаючи будь-якi стислi виклади фiнансових даних за минулi перiоди, перераховується, наскiльки це можливо. Якщо неможливо визначити суму помилки (наприклад, помилка в застосуваннi облiкової полiтики) за всi попереднi перiоди, тодi перераховується порiвняльна iнформацiя перспективно з найпершої можливої дати.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi: купiвля - продаж будiвельно-мiнеральних матерiалiв (пiсок, щебiнь, вiдсiв). Постачальником товарiв є: ТОВ "Аква Буд Херсон" м. Київ, ПрАТ "Запорiзьке карьероуправлiння" м. Запорiжжя, ДП "Херсонський морський торгiвельний порт" м. Херсон, ТОВ "Славутич Руда Україна" м. Комсомольск. Клiєнтами порту є як великi будiвельнi фiрми (ТОВ "Олеся", м. Нова Каховка, ТОВ "Пiонер новiтнiх технологiй", м. Нова Каховка, ТОВ "Виробниче пiдприємство "Метал Альянс" м. Днiпропетровськ, ПП "Укрпромсiльмаш" м. Херсон та iн.), так i дрiбнi органiзацiї, приватнi пiдприємцi та окремi громадяни. Навантажувально-розвантажувальними послугами постiйно користуються ДБУ-12, м. Каховка, ДЕУ, м. Каховка. Цi пiдприємства, придбавши власнi товари, надають перевагу спiвробiтництву з ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" по розвантаженню та транспортуванню їх до мiсця призначення. Цiни порту на навантажувально-розвантажувальнi послуги значно виграють у порiвняннi з залiзничними тарифами. Послуга зважування вантажiв користується постiйним попитом у фiзичних та юридичних осiб. Власнi автоваги дають змогу зважувати вантажi вiд 20 кг до 80т. Послуги, пов'язанi iз стоянкою бiля причалiв порту надаються суднам пiд закордонним прапором, якi заходять в акваторiю та потребують зупинки. Порт швартує, забезпечує додаткову охорону та за потребою здiйснює дрiбнi ремонти. В цьому напрямi вже тривалий час ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" спiвпрацює з такими Судовими агенцiями: "Iнфлот", м. Херсон, "Веста", м. Херсон, "Посейдон", м. Херсон, "Глобал", м. Херсон. Основними конкурентами порту є Херсонський рiчковий порт, Запорiзький рiчковий порт, Днiпропетровський рiчковий порт. Географiчне розташування цих пiдприємств дає змогу успiшно розподiлити та заповнити ринок збуту товарiв та послуг (територiально, якiсно та кiлькiсно). До негативних факторiв, що впливають на розвиток дiяльностi порту вiдноситься залежнiсть вiд функцiонування шлюзу Каховської ГЕС, погоднi умови, стан Каховського водосховища в зимовий перiод. Настання ризикiв може бути пов'язано зi змiнами у податковому законодавствi, нестабiльнiстю фiнансової економiчної ситуацiї та з виникненням форс-мажорних обставин. Але можливiсть переборення або зниження ступеню впливу цих обставин реально iснує. Наприклад, за допомогою оперативного планування можливо створити такi запаси товарiв, якi зможуть забезпечити роботою порт на перiод зупинки навiгацiї взимку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У 2012 роцi пiдприємство здiйснило капiтальнi iнвестицiї в сумi 630,6 тис. грн. Iз них направлено кошти на оновлення технологiчного обладнання, а саме, на придбання дизельного навантажувача - 554,9 тис.грн., на ремонт адмiнбудiвлi - 38,9 тис. грн., на придбання та ремонт iнших основних засобiв - 30,9 тис.грн., на створення нематерiальних активiв (товарного знаку, програм) - 5,9 тис.грн.
   Протягом 2013 року збiльшено залишкова вартiсть основних засобiв на 114,4 тис. грн. Придбано транспортнi засоби - 22,5 тис грн., машини та обладнання - 82,1 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 9,8 тис грн. Списано машин та обладнання непридатних до експлуатацiї - 39 тис. грн., їх знос склав 12 тис. грн. Станом на 31.12.2013р. вiдсутнi основнi засоби ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" у заставi третiм особам, зокрема банкам.
   Протягом 2014 року збiльшена залишкова вартiсть основних засобiв на 968 тис. грн. Придбано будiвлi та споруди на 442 тис. грн.; машини та обладнання на 492 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) на 30 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на 2 тис грн.; незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 2 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Державне регулювання галузi проявляється в частинi, що стосується оброблення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у морських та рiчкових портах України. Iснує наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 № 392 "Про затвердження збiрника тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України", який встановлює визначенi тарифнi ставки на послуги портiв. Крiм того, iснує контроль за цiнами на послуги порту з боку антимонопольного комiтету через те, що по регiону ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" є монополiстом.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2014 роцi виплачено штраф в сумi 1 тис.грн. за несвоечасну сплату авансових внескiв з податку на прибуток.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення виробничих потужностей, а саме - капiтальний ремонт портальних кранiв дасть можливiсть скоротити операцiйний цикл по вантажним роботам, що збiльшить швидкiсть обiгу коштiв та зменшить собiвартiсь.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному перiодi витрати на дослiдження та науковi розробки товариством не здiйснювались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  4768  5236   0  0  4768   5236
     — будівлі та споруди  2180  2504  0  0  2180   2504
     — машини та обладнання  569  808  0  0  569  808
     — транспортні засоби  419  301  0  0  419  301
     — інші  1600  1623  0  0  1600  1623
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  4768  5236  0  0  4768  5236
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 5236 тис. грн., знос становить 5706 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 52,2% . Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   6358 4195
   2010 2010
   2010 2010
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6358.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2010.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 604  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 1286  X X
   Усього зобов'язань X 1890  X X
   Опис: Акцiонерне товариство кредитiв банку, забов"язань за облiгацiями, вексилями та iншими цiнними паперами не має. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   13-03-2014 13-03-2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2013 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 19235881
   Територія 74989, Херсонська область , Каховський, м.Таврiйськ , Портова, 1-б За КОАТУУ 6510770800
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 230
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ДОПОМIЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ За КВЕД 52.22
   Вид економічної діяльності д/н За КВЕД д/н
   Вид економічної діяльності д/н За КВЕД д/н
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 74989, Херсонська область , Каховський, м.Таврiйськ , Портова, 1-б
   Середня кількість працівників 26
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 6 5
   - первісна вартість 1001 7 7
   - накопичена амортизація 1002 1 2
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
   Основні засоби: 1010 4768 5236
   - первіна вартість 1011 9974 10942
   - знос 1012 5206 5706
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 10 10
   - інші фінансові інвестиції 1035 10 10
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
   Відстрочені податкові активи 1045 0 0
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 4794 5261
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 781 1726
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 231 329
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 178 137
   - з бюджетом 1135 71 7
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 63 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 198 456
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 0 332
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 0 0
   Усього за розділом II 1195 1459 2987
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
   Баланс 1300 6253 8248

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2010 2010
   Капітал у дооцінках 1405 4347 4347
   Додатковий капітал 1410 0 0
   Резервний капітал 1415 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2162 1
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 4195 6358
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
   Довгострокові забезпечення 1520 0 0
   Цільове фінансування 1525 0 0
   Усього за розділом II 1595 0 0
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 199 0
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
   - товари, роботи, послуги 1615 1569 1079
   - розрахунками з бюджетом 1620 1 604
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 1 0
   - розрахунками зі страхування 1630 49 53
   - розрахунками з оплати праці 1630 49 53
   Поточні забезпечення 1660 57 77
   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
   Інші поточні зобов'язання 1690 97 15
   Усього за розділом III 1695 2058 1890
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 6253 8248
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12322 9702
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (7114) (8583)
   Валовий:
   - прибуток 2090 5208 1119
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 62 167
   Адміністративні витрати 2130 (666) (598)
   Витрати на збут 2150 (1188) (458)
   Інші операційні витрати 2180 (617) (757)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 2799 0
   - збиток 2195 (0) (527)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 0 0
   Інші доходи 2240 0 0
   Фінансові витрати 2250 (26) (7)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (0) (0)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 2773 0
   - збиток 2295 (0) (534)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -685 -62
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 2088 0
   - збиток 2355 (0) (596)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2088 -596

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 253 155
   Витрати на оплату праці 2505 877 861
   Відрахування на соціальні заходи 2510 301 307
   Амортизація 2515 501 479
   Інші операційні витрати 2520 2693 1749
   Разом 2550 4625 3551

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 40 200 000 40 200 000
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 40 200 000 40 200 000
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0519 -0.0148
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0519 -0.0148
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Доходи у звiтi про фiнансовi результати за 2014 рiк складаються з доходу вiд реалiзацiї продукцiї та iнших операцiйних доходiв. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (без урахування податку на додану вартiсть) складає 12322 тис грн. Iншi операцiйнi доходи - 62 тис грн., зокрема: операцiйна оренда основних засобiв - 15тис грн., iнший дохiд вiд операцiйної дiяльностi - 32 тис грн., дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 15 тис грн. Витрати складаються з собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 7114 тис грн., адмiнiстративних витрат - 666 тис грн., витрат на збут - 1188 тис грн., iнших операцiйних витрат - 617 тис грн. та фiнансовi витрати - 26 тис грн. Чистий фiнансовий результат - прибуток 2088 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 4578 8827
   - Повернення податків і зборів 3005 0 0
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
   - Цільового фінансування 3010 7 0
   - Інші надходження 3095 7 126
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (5807) (8563)
   - Праці 3105 (716) (677)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (425) (384)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 993 805
   - Інші витрачання 3190 (70) (246)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 558 -196
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 0
   - необоротних активів 3205 0 0
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 0 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (0) (0)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 3571 1945
   Інші надходження 3340 0 0
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 3771 1745
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (26) (7)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -226 193
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 332 -3
   Залишок коштів на початок року 3405 0 3
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 332 0
   Примітки:
   На початок звiтного перiоду грошових коштiв товариство немає. У результатi операцiйної дiяльностi надходження грошових коштiв вiдбувалося вiд реалiзацiї продукцiї - 4578 тис. грн., авансiв вiд покупцiв i замовникiв продукцiї - 9269 тис. грн., повернення сплачених авансiв - 116 тис. грн., iншi надходження у сумi 7 тис. грн., цiльовi надходження - 7 тис. грн. Витрати грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi складаються: iз сплати за придбання матерiалiв, сировини, iнших запасiв, необхiдних для виробництва, та передплати - 5807 тис. грн., виплат працiвникам - 716 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи - 425 тис. грн., сплати податку на прибуток - 20 тис. грн., сплати податку на додану вартiсть - 836 тис. грн., сплати iнших податкiв - 137 тис грн., сплачених авансiв постачальникам - 4775 тис. грн., повернення авансiв покупцям - 633 тис. грн., iншi витрачання - 70 тис. грн. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi характеризується наступним: отримано позик вiд банку - 3571 тис грн., та погашено позик - 3771 тис грн. Залишок грошових коштв на кнець звтного перiоду складає 332 тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 2010 4347 0 0 -2162 0 0 4195
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 75 0 0 75
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 4095 2010 4347 0 0 -2087 0 0 4270
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 2088 0 0 2088
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 2088 0 0 2088
   Залишок на кінець року 4300 2010 4347 0 0 1 0 0 6358
   Примітки:
   Власний капiтал станом на 31 грудня 2014 року вiдображено в сумi 6358 тис. грн., а саме: статутний капiтал - 2010,0 тис. грн.; капiтал у дооцiнках - 4347 тис. грн.; нерозподiльний прибуток - 1 тис. грн. Станом на 31 грудня 2014 статутний капiтал сплачений повнiстю. Величина статутного капiталу згiдно зi Статутом складає 2010000,00 грн. Статутний фонд подiлений на 40200000 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. за одну акцiю.
  • Примітки

   Примітки