Створення: 22.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Фiль Тетяна Григорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19235881
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Нова Каховка
        Поштовий індекс 74989
        Населений пункт м. Таврiйськ
        Вулиця, будинок вул. Портова, 1б
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 7-31-00, (05549) 7-40-10
        Електронна поштова адреса емітента port@hb.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.nkport.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   26-04-2013
   87
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2012р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i порядку покриття збиткiв за 2012р. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Рiшення, прийнятi загальними зборами: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома. Затвердження балансу товариства станом на 31 грудня 2012 року та звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк, порядку покриття збиткiв за 2012р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. 2. Звiт Наглядової ради затвердити; висновок Ревiзiйної комiсiї по балансу затвердити. 3. Звiт про результати дiяльностi за 2012 рiк, баланс товариства станом на 31 грудня 2012 року затвердити; збитки покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. 4. Попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн, з їх граничною сукупною вартiстю до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Повноваження з визначення конкретних строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, розмiрiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартостi надати наглядовiй радi товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл. 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Стародубець Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 216 0.00302487562% 1 216 
   Голова наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 791 680 1.96935323383% 791 680 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 0.00000497512%
   Член наглядової ради  Гавриленко Тетяна Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Аралiна Тетяна Степанiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 10 0.00002487562% 10 
   Головний бухгалтер  Литвиненко Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   792 908 1.9724079602 % 792 908 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", фiнансовий директор-головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 18.02.2011 р. терміном до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, перелiк попереднiх посад: фінансовий директор-головний бухгалтер. Посадова особа обіймає посаду члена наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохім" (місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стародубець Віктор Андрійович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. Власа Чубаря, факультет електропостачання промислових пiдприємств
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з генеральним директором змін та доповнень до статуту товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням генерального директора затвердження організаційної структури товариства, прийняття рішення разом з генеральним директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 03.05.2012 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 27 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник голови правління. Посади на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет, юридичний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдінг Інфоспорт Груп", генеральний директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з генеральним директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки генеральним директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням генеральним директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом генеральним директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 03.05.2012 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рік, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. Посадова особа обіймає посаду генерального директора в ТОВ "Холдінг Інфоспорт Груп"(місцезнаходження: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 15), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохім" (місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiцiпального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдінг Інфоспорт Груп", фінансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу комісія перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 18.02.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв, перелiк попереднiх посад: фінансовий директор. Посадова особа обіймає посаду голови ревізійної комісії в ПАТ "Каховський райагрохім" (місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гавриленко Тетяна Вікторівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Київский національний економічний університет
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УФІ", менеджер відділу маркетингу зовнішньо-економічних проектів
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з генеральним директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням генерального директора затвердження організаційної структури Товариства, прийняття рішення разом директором про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 03.05.2012 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: менеджер відділу маркетингу зовнішньо-економічних проектів. Посади на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревізійної комісії
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Араліна Тетяна Степанівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Середньо-спеціальна, Нововоронцовський сільськогосподарський технікум
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський річпорт", вагар-обліковець
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревізійної комісії визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу у складі ревізійної комісії перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 18.02.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рік, перелiк попереднiх посад: вагар-обліковець. Посади на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Литвиненко Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватна фірма "Бізнес ПіК", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа призначена 11.04.2013 р. наказом генерального директора на нвизначений термін. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 9 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Трейд Спорт Промоушн" 25699580 ЧЕХIЯ",д/н, д/н, м. Прага-4, вул. Залесi, 48/60 Д/н 34 169 920 85 34 169 920 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 5 202 403 13 5 202 403 0 0 0
   Усього  39 372 323 98 39 372 323 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 21/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000119200 Документарна 0.05 40200000 2010000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Новокаховський річковий порт знаходиться у місті Таврійськ, яке примикає до м. Нова Каховка Херсонської області. Свою історію Новокаховський річковий порт веде з 1820 року, коли на Дніпрі була створена пристань Каховка, яка знаходилася на перехресті торгових шляхів. Свій сучасний статус Новокаховський річковий порт отримав у 1962 році, після завершення будівництва нового порту в акваторії Каховського судоходного шлюзу. Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", виконуючи Державну програму приватизацiї майна державних пiдприємств, засновник (Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області) прийняв рiшення про приватизацiю державного підприємства Новокаховський рiчковий порт та перетворення його у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт". Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської Ради Херсонської обл. 11.06.1993р. Загальними зборами акціонерів 18 лютого 2011 року було прийнято рішення про перейменування товариства та затверджено Статут публічного акціонерного товариства "Новокаховський річковий порт" в новій редакції. Публічне акцiонерне товариство "Новокаховський річковий порт" є правонаступником ВАТ "Новокаховський річковий порт". Найменування (тип) товариства приведено у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Новокаховський річковий порт" дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. Протягом року змін в організаційній структурі підприємства не відбувалось.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Щодо основ складання фінансової звітності та облікову політику підприємства. Бухгалтерський облік Товариством здійснювався у відповідності з вимогами Національних положень бухгалтерського обліку, які діяли в Україні протягом звітного періоду. Господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку відображалися відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999р. № 291 (далі Інструкція № 291). Наказом від 03.01.2013р. № 30, Розділ № 1, затверджено Положення про облікову політику, в якому визначено сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються при веденні обліку. Наказом від 03.01.2013р. № 30, Розділ № 2, затверджено Положення про облікову політику складання фінансової звітності із застосуванням МСФЗ. Положенням про облікову політику визначені основи складання фінансової звітності, сукупність принципів, методів та процедур, які використовуються при складанні фінансової звітності відповідно до визначеної концептуальної основи: у фінансовій звітності активи та зобов'язання розподіляються на поточні та не поточні як окремі класифікації. Розподіл проводиться з урахуванням терміну їх використання протягом 12 місяців після звітного періоду; при складанні фінансової звітності за МСФЗ використовується первісна історична собівартість об'єктів основних засобів, відповідно до норм Додатку Г МСФЗ 1, параграф Г5, Г6, як доцільна собівартість; основні засоби первісно оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання основні засоби відображаються за їх собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації; класифікація основних засобів здійснюється за такими групами та з наступними мінімально-допустимими строками корисного використання: земельні ділянки (строк - не обмежений); будівлі - строк - 20 років; споруди - строк 15 років; передавальні пристрої - строк 10 років; машини та обладнання - 5 років; транспортні засоби - 5 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки; інші основні засоби - 12 років; ліквідаційна вартість та термін експлуатації основних засобів встановлюється постійно діючою інвентаризаційною комісією. Склад інвентаризаційної комісії визначається у наказі по підприємству. Для кожного окремого об'єкта основних засобів ліквідаційна вартість та термін експлуатації встановлюється інвентаризаційною комісією при надходженні його на підприємство та при визнанні його активом; ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації переглядаються на кінець звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміни в обліковій оцінці відповідно до МСБО № 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки"; до малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться необоротні активи з терміном експлуатації більше ніж один рік і вартістю менш ніж 2500 грн. (без урахування ПДВ); незавершені капітальні інвестиції відображаються в звітності по первісній собівартості у складі основних засобів; амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу по всіх групах основних засобів, за винятком земельних ділянок та незавершених капітальних інвестицій; при нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовується; амортизація основних засобів групи "Малоцінні необоротні матеріальні активи" нараховується методом списання 100% вартості, що амортизують, в першому місяці його використання; запаси у звітності Товариства відображаються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації; в разі вибуття запасів використовується метод середньозваженої собівартості; транспортно-заготівельні витрати включаються до первісної вартості конкретних найменувань, груп, видів запасів при їх оприбуткуванні у разі, якщо можна достовірно визначити суми таких витрат, які безпосередньо відносяться до придбаних запасів; групування нематеріальних активів здійснюється за такими групами: група - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); група - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень і т.п.); група - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо) , крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; група - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції і т.п. .), за винятком тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; група - авторське право та суміжні з ним права ( комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислюваних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограм, тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; група - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо); термін експлуатації нематеріальних активів встановлюється для кожного об'єкта нематеріальних активів при надходженні його на підприємство і визнання активом; строк дії права користування нематеріальними активами: згідно правовстановлюючих документів; амортизація всіх груп нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом; переоцінка нематеріальних активів проводиться в тому випадку, якщо різниця між залишковою та справедливою вартістю об'єкта є суттєвою, а саме залишкова вартість об'єкта на 10% відрізняється від його справедливої вартості. Переоцінка здійснюється один раз на рік в ході інвентаризації активів підприємства, яка передує складанню фінансової звітності; доходи від оренди. Договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікуються як фінансова оренда. Інші договори оренди класифікуються як операційна оренда. Дохід від операційної оренди визнається рівномірно протягом строку оренди; дебіторська заборгованість для цілей бухгалтерського обліку розподіляється на: не поточну (довгострокову), що очікується до відшкодування протягом через більш ніж 12 місяців після звітного періоду; поточну, що очікується до відшкодування протягом не більше 12 місяців після звітного періоду, відповідно до МСБО; не поточна дебіторська заборгованість відображається у звітності по первісній вартості; поточна дебіторська заборгованість відображається за справедливою вартістю з урахуванням зменшення корисності, тобто резерву сумнівних боргів, що нараховується за методом абсолютної суми заборгованості в кінці звітного року; зобов'язання у фінансовій звітності розподіляються на не поточні та поточні; при відображенні у фінансовій звітності поточних зобов'язань в окремі статті виділяються: - короткострокові кредити банків; - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами; - інша поточна заборгованість (яка не відноситься до вище переліченого); виплати працівникам здійснюються на підставі Колективного договору між Товариством та його працівниками. Працівники надають послуги Товариству на основі повного робочого дня, деколи - неповного робочого дня, постійної зайнятості, періодичної зайнятості та на тимчасовій основі; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховується на підставі нормативних актів, передбачених законодавством України (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року N 2464-VI) на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" в розмірі 37,33 відсотків, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами в розмірі 34,7 відсотків; на підприємстві створюється забезпечення виплат відпусток працівникам. Витрати на оплату відпусток визначаються як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати і норми резервування. Норма резервування визначається як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці; резерви коштів на додаткове пенсійне забезпечення, на реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності - не створюються; доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно (відповідністю доходів та витрат). Доходи у звіті про фінансові результати складаються з доходу від реалізації продукції, інших операційних доходів, фінансових доходів, доходів від інвестиційної діяльності; витрати у Звіті про фінансові результати складаються з собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат; виправлення помилки попереднього періоду виключається з прибутку або збитку за період, у якому виявлено помилку. Будь-яка інформація, подана за попередні періоди, включаючи будь-які стислі виклади фінансових даних за минулі періоди, перераховується, наскільки це можливо. Якщо неможливо визначити суму помилки (наприклад, помилка в застосуванні облікової політики) за всі попередні періоди, тоді перераховується порівняльна інформація перспективно з найпершої можливої дати.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi: купiвля - продаж будiвельно-мiнеральних матерiалiв (пiсок, щебiнь, вiдсiв). Постачальником товарiв є: ТОВ "Євробетон", м. Херсон, ВАТ "Укррiчфлот", м. Запорiжжя. Клiєнтами порту є як великi будiвельнi фiрми (ТОВ "Олеся", м. Нова Каховка, ТОВ "Пiонер новiтнiх технологiй", м. Нова Каховка, Новокаховський завод силiкатної цегли, ТОВ "Завод будывельних матерыалыв № 1", м. Нова Каховка, ВАТ "Укрводбуд", м. Херсон та iн.), так i дрiбнi органiзацiї, приватнi пiдприємцi та окремi громадяни. Навантажувально-розвантажувальними послугами постiйно користуються ДБУ-12, м. Каховка, ДЕУ, м. Каховка. Цi пiдприємства, придбавши власнi товари, надають перевагу спiвробiтництву з ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" по розвантаженню та транспортуванню їх до мiсця призначення. Цiни порту на навантажувально-розвантажувальнi послуги значно виграють у порiвняннi з залiзничними тарифами. Послуга зважування вантажiв користується постiйним попитом у фiзичних та юридичних осiб. Власнi автоваги дають змогу зважувати вантажi вiд 20 кг до 60 т. Послуги, пов'язанi iз стоянкою бiля причалiв порту надаються суднам пiд закордонним прапором, якi заходять в акваторiю та потребують зупинки. Порт швартує, забезпечує додаткову охорону та за потребою здiйснює дрiбнi ремонти. В цьому напрямi вже тривалий час ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" спiвпрацює з такими Судовими агенцiями: "Iнфлот", м. Херсон, "Веста", м. Херсон, "Посейдон", м. Херсон, "Глобал", м. Херсон. Основними конкурентами порту є Херсонський рiчковий порт, Запорiзький рiчковий порт, Днiпропетровський рiчковий порт. Географiчне розташування цих пiдприємств дає змогу успiшно розподiлити та заповнити ринок збуту товарiв та послуг (територiально, якiсно та кiлькiсно). До негативних факторiв, що впливають на розвиток дiяльностi порту вiдноситься залежнiсть вiд функцiонування шлюзу Каховської ГЕС, погоднi умови, стан Каховського водосховища в зимовий перiод. Настання ризикiв може бути пов'язано зi змiнами у податковому законодавствi, нестабiльнiстю фiнансової економiчної ситуацiї та з виникненням форс-мажорних обставин. Але можливiсть переборення або зниження ступеню впливу цих обставин реально iснує. Наприклад, за допомогою оперативного планування можливо створити такi запаси товарiв, якi зможуть забезпечити роботою порт на перiод зупинки навiгацiї взимку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Найменування основних засобів Придбання Вибуття Автовесы 84 10 901,15 10 804,84 Автомобіль MISUBISHI 22 588,33 Адмінбудівля м.Таврійськ 13 185 856,64 Витрати на ремонт Мазди 32363,93 Вагова №2 м.Таврійськ 18 5 171,43 ВАЗ-21043 54 13 614,00 Вантажний майданчик 6600м2 В.Лепетиха 9 87 850,89 Вантажний причал м.Таврійськ 21 631 605,83 Вантажні майданчики м.Таврійськ 24 217 957,92 Вбиральня В В.Лепетиха 5 6 570,53 6 570,53 витрати на ремонт Мазди 10211 32 363,93 Водонапірна вежа м.Таврійськ 33 144 846,00 ГАЗ-53 груз/автотрансп. 53 34 523,00 Грейфер 3,5 куб м 10225 100 000,00 50 000,00 Грейфер для піску 1,5 куб м 10227 58 333,34 Грейфер для піску 1,5 куб м 10228 58 333,33 Грейфер для піску 1,5 куб м 10229 58 333,33 електродвигун 4МТН 280 L10 75 кВт/600об. 10253 45 833,33 електрокотел опалювальний адмінбудівлі 10223 1 472,50 електрон багатофункц електролічильник 10231 12 800,00 Електротельфер 5 т 10234 41 617,22 Електроцех з прибудовами 42 46 034,23 Єлектроводонагрівач SPRINT 80л в електроцех 10224 1 250,00 Зварювальний трансформатор ВДУ 500 4 333,33 Земельна ділянка м.Таврійськ 1,4396 га 10230 252 074,00 252 074,00 Земельна ділянка м.Таврійськ 8,8298 га 10233 1 546 098,00 Козловой кран 6632,86 Козловой кран 79 48 506,93 кондиціонер віконний Midea MWF-07 HR 10240 1 245,02 кондіционер Midea MSR-09HRA-ION 10232 2 041,68 кондіционер Osaka OST-07H1 кран 10250 2 666,67 Котел отопительный адм здан 97 1 354,89 Котельня м.Таврійськ 30 1 148,18 КП-146 83 4 915,20 КП-206 86 80 147,95 Кран портальний "Кировець" 10/12,5 10204 2 500,00 Металева вишка для обслуговування кранів 2 666,67 Майданчик на території В.Лепетиха 8 49 849,38 Мехмайстерня м.Таврійськ 28 63 147,78 мобільний телефон Nokia E 51-1 10205 1 738,51 3 477,02 мотокоса з кос.головкою, пласт.струной 10208 10 093,33 4 992,50 МФУ Canon MF 4018, A4 10207 1 815,45 1 815,45 Навантажувач дизельний PN956 10254 554 884,67 насос Водолей на водонап.башню+ счетчик 10251 6 126,06 огорожа літера 1 В.Лепетиха 10216 43 735,47 43 735,47 огорожа літера 2 В.Лепетиха 10217 44 115,42 44 115,42 пакгауз 27 173 085,43 Пасажирський павільйон В.Лепетиха А 3 63 438,94 208 907,56 перфоратор Bosh 10243 2 128,33 Під'їздна дорога В.Лепетиха 7 10 240,70 ПП-284 68 88 076,88 Приміщення вагової № 1 (К, К1) 10241 84 830,00 Принтер Canon i-SENSYS MF 4350 В(приёмная) 10248 3 212,50 Принтер Canon LBP-3010 бухгалтерія 10245 1 308,33 Прохідна м. Таврійськ 4 2 655,80 Станок рейсмусний 13 333,33 Станок фуговальний 10 000,00 Системний блок (вагова № 1) 10239 2 483,33 Системний блок вагова 10226 3 183,50 Системный блок (сервер) админ 10247 3 410,00 склад багажний літера Б В.Лепетиха 10220 30 706,51 30 706,51 склад матеріалів літера Г В.Лепетиха 10221 51 323,17 51 323,17 споруда літера І В.Лепетиха 10218 3 910,78 3 910,78 споруда літера ІІ В.Лепетиха 10219 45 938,60 45 938,60 споруда літера ІІІ В.Лепетиха 10222 10 240,70 10 240,70 Стінка офісна (бухгалтерія) 10258 10 240,00 структ.кабельна мережа у ваговій 10210 7 098,33 структ.кабельна мережа у ваговій 1 10242 6 710,84 Трап сходня металева 3 583,33 Трап сходня металева 3 583,34 Тракторний навантажувач ТО 25 96 1 193,20 Трансформатор м.Таврійськ 45 5 570,08 Трансформатор.підстанція м.Таврійськ 40 91 757,34 74 682,68 Шафа-купе (приймальна) 10257 8 760,00 Шкундра-понтон плав 3,1*7 м 10235 21 864,17 Шкундра-понтон плав 3,1*7 м 10236 20 037,17 Разом 5 049 500,33 1 159 757,84
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Державне регулювання галузi проявляється в частинi, що стосується оброблення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у морських та рiчкових портах України. Iснує наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 № 392 "Про затвердження збiрника тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України", який встановлює визначенi тарифнi ставки на послуги портiв. Крiм того, iснує контроль за цiнами на послуги порту з боку антимонопольного комiтету через те, що по регiону ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" є монополiстом.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді товариством сплачені наступні штрафні санкції за порушення законодавства: - Податок на доходи фізичних осіб 2,3 тис грн., Місцевий бюджет м. Таврійськ, за результатами перевірки. - Податок на додану вартість 75,6 тис грн., Держбюджет, за результатами перевірки. - Податок на прибуток 67,3 тис грн., Держбюджет, за результатами перевірки.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштів.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кінець звітного періоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення виробничих потужностей, а саме - капітальний ремонт портальних кранів дасть можливiсть скоротити операцiйний цикл по вантажним роботам, що збiльшить швидкiсть обiгу коштів та зменшить собівартісь.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звітному періоді витрати на дослідження та наукові розробки товариством не здійснювались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадові особи у звітному періоді не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  5130  4768   0  0  5130   4768
     — будівлі та споруди  2308  2180  0  0  2308   2180
     — машини та обладнання  1201  569  0  0  1201  569
     — транспортні засоби  36  419  0  0  36  419
     — інші  1585  1600  0  0  1585  1600
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  5130  4768  0  0  5130  4768
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 9974 тис. грн., знос становить 5206 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 52,2 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   4195 4857
   2010 2010
   2010 2010
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4195.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2010.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 199  X X
   Короткостроковий  16-12-2013  199  20  17-03-2014 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 1858  X X
   Усього зобов'язань X 2058  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - довгостроковi забезпечення в сумi 57 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1569 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 1 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 49 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 85 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 97 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   11-04-2013 11-04-2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2011 1 0
   2 2012 1 0
   3 2013 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) В минулі три роки позачергові збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність