Створення: 26.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Фiль Тетяна Григорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19235881
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Нова Каховка
        Поштовий індекс 74989
        Населений пункт м. Таврiйськ
        Вулиця, будинок вул. Портова, 1б
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 7-31-00, (05549) 7-40-10
        Електронна поштова адреса емітента 182_nkport@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) nkport.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi iснування. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Новокаховський рiчковий порт"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 469469
   Дата видачі 11-06-1993
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Новокаховської мiської ради Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 2010000
   Сплачений статутний капітал 2010000

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Новокаховське вiддiлення Херсонської фiлiї АТ "Кредитпромбанк"
   МФО банку 352651 Рахунок 26004219801024
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ПУАТ "СЕБ банк" м.Київ
   МФО банку 300175 Рахунок 26007000099347

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   52.22 ДОПОМIЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 26 осiб, чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у звiтному перiодi становила 11 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi становила 1 особу. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 266,8 тис. грн. i склав 735,5 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв товариства. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   03-05-2012
   87
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) за 2011р. 4. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку iз змiнами законодавства. 5. Переобрання наглядової ради товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Рiшення, прийнятi зборами: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердженi; прибуток направити на погашення збиткiв минулих рокiв та поповнення обiгових коштiв. 4. Нова редакцiя статуту публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" прийнята; Генеральному директору товариства Фiль Тетянi Григорiвнi вiд iменi зборiв доручено пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати її державну реєстрацiю. 5. Вiдкликати весь склад наглядової ради товариства. Наглядова рада ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" обрана термiном на 3 роки в складi: Голова наглядової ради Лашкул Володимир Григорович; Члени ради - Стародубець Вiктор Андрiйович, Гавриленко Тетяна Вiкторiвна. 6. затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вичинятися товариством протягом року, на суму граничної сукупної вартостi до 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл. 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Стародубець Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 25-11-1999 1 216 0.00302487562% 1 216 
   Голова наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 27-04-2000 791 680 1.96935323383% 791 680 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 31-03-2008 2 0.00000497512%
   Член наглядової ради  Гавриленко Тетяна Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Аралiна Тетяна Степанiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 31-03-2009 10 0.00002487562% 10 
   Головний бухгалтер  Литвиненко Тетяна Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   792 908 1.9724079602 % 792 908 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", фiнансовий директор-головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор-головний бухгалтер. Посадова особа обiймає посади члена наглядової ради та головного бухгалтера в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стародубець Вiктор Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. Власа Чубаря, факультет електропостачання промислових пiдприємств
   Стаж керівної роботи (років) 26
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчковий порт", заступник голови правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури товариства, прийняття рiшення разом з генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 26 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник голови правлiння. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет, юридичний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав МВСК "Iнфоспорт", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генеральним директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генеральним директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в МВСК "Iнфоспорт" (мiсцезнаходження: м. Київ), а також посаду голови наглядової ради в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiцiпального управлiння
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Холдiнг Iнфоспорт Груп", фiнансовий директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу комiсiя перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв, перелiк попереднiх посад: фiнансовий директор. Посадова особа обiймає посаду голови ревiзiйної комiсiї в ПАТ "Каховський райагрохiм" (мiсцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Промислова, 4). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гавриленко Тетяна Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Київский нацiональний економiчний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УФI", менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх посад: менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Аралiна Тетяна Степанiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1948
   Освіта Середньо-спецiальна, Нововоронцовський сiльськогосподарський технiкум
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Новокаховський рiчпорт", вагар-облiковець
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв, перелiк попереднiх посад: вагар-облiковець. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Литвиненко Тетяна Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватна фiрма "Бiзнес ПiК", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена 11.04.2013 р. наказом генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   ТОВ "Трейд Спорт Промоушн" 25699580 Чеська республiка,д/н, д/н, м. Прага-4, вул. Залесi, 48/60 24-12-2000 34 169 920 85 34 169 920 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 07-12-1999 5 202 403 13 5 202 403 0 0 0
   Усього  39 372 323 98 39 372 323 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс (044) 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-08-2011
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   30-03-2011 21/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000119200 Документарна 0.05 40200000 2010000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Новокаховський рiчковий порт знаходиться у мiстi Таврiйськ, яке примикає до м. Нова Каховка Херсонської областi. Свою iсторiю Новокаховський рiчковий порт веде з 1820 року, коли на Днiпрi була створена пристань Каховка, яка знаходилася на перехрестi торгових шляхiв. Свiй сучасний статус Новокаховський рiчковий порт отримав у 1962 роцi, пiсля завершення будiвництва нового порту в акваторiї Каховського судоходного шлюзу. Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", виконуючи Державну програму приватизацiї майна державних пiдприємств, засновник (Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл.) прийняв рiшення про приватизацiю державного пiдприємства Новокаховський рiчковий порт та перетворення його у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт". Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської Ради Херсонської обл. 11.06.1993р. Загальними зборами акцiонерiв 18 лютого 2011р. було прийнято рiшення про перейменування товариства та затверджено Статут публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" в новiй редакцiї. Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" є правонаступником ВАТ "Новокаховський рiчковий порт". Найменування (тип) товариства приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Протягом року змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалось.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика Товариства з питань ведення бухгалтерського облiку визначена вiдповiдно до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв та затверджена наказом по пiдприємству вiд 03.01.2012р. № 2. Облiковою полiтикою передбачено: об'єктом, який вiдноситься до основних засобiв, визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 2 500 грн.; до малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити активи, вiдмiннi вiд основних засобiв (на пiдставi класифiкацiї, поданої в пунктi 5 П(С)БО 7 "Основнi засоби", вартiсна оцiнка яких дорiвнює сумi, що не перевищує 2 500 грн.; застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний метод амортизацiї, строк корисного використання та лiквiдацiйну вартiсть, установленi i затвердженi наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацiю; установити такi методи нарахування амортизацiї для: - iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод; - малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% їх вартостi в першому мiсяцi використання об'єкта; термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється наказом по пiдприємству, за результатами мiсяця в якому такий нематерiальний актив введений в експлуатацiю; застосовувати прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв; оцiнку запасiв при їх вибуттi здiйснювати по середньозваженiй собiвартостi. Так як, Товариство з 01.01.2012р. для складання фiнансової звiтностi застосовує МСФЗ, Положенням про облiкову полiтику визначенi основи складання попередньої фiнансової звiтностi, сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до визначеної концептуальної основи: у попереднiй фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання розподiленi на поточнi та непоточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; при складаннi попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ використовується первiсна iсторична собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, вiдповiдно до норм Додатку Г МСФЗ 1, параграф Г5, Г6, як доцiльна собiвартiсть; основнi засоби первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї; класифiкацiя основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку здiйснюється за такими групами та з наступними мiнiмально-допустимими строками корисного використання: земельнi дiлянки (строк - не обмежений); будiвлi - строк - 20 рокiв; споруди - строк 15 рокiв; передавальнi пристрої - строк 10 рокiв; машини та обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки; iншi основнi засоби - 12 рокiв; лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї основних засобiв встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Склад iнвентаризацiйної комiсiї визначений у наказi по пiдприємству. Для кожного окремого об'єкта основних засобiв лiквiдацiйна вартiсть та термiн експлуатацiї встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю при надходженнi його на пiдприємство та при визнаннi його активом; лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї переглядаються на кiнець звiтного року, та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiни в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; амортизацiя основних засобiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу по всiх групах основних засобiв, за винятком земельних дiлянок та незавершених капiтальних iнвестицiй, на якi амортизацiя не нараховується; при нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовується; доходи вiд оренди: договори оренди, за умовами яких до орендаря переходять практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як фiнансова оренда. Iншi договори оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Дохiд вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно протягом строку оренди; забезпечення створюються пiд майбутнi витрати i платежi для вiдшкодування наступних операцiйних витрат: на виплату вiдпусток працiвникам; при розрахунку суми забезпечення, крiм витрат за майбутнiми виплатами персоналу враховується також сума забезпечення обов'язкових вiдрахувань на державне соцiальне страхування з цих виплат.
   Текст аудиторського висновку Аудиторська фiрма "Рада-аудит" 73000, м. Херсон, вул. 9 Сiчня, 21/29, тел. (факс) (0552) 45-46-11; 45-46-12; 45-46-13 E-mаil: radaaudit@ukr.net АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк Публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" Акцiонерам Керiвництву ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" Основнi вiдомостi про емiтента. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт"; Код за ЄДРПОУ: 19235881; Мiсцезнаходження: 74989, Херсонська обл., м. Нова Каховка, м. Таврiйськ, вул. Портова, будинок 1Б; Дата первинної реєстрацiї: 11.06.1993 - зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської ради Херсонської обл.; Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 20.06.2012 № 15011070015000660. Опис аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi, складеної управлiнським персоналом, яка включає Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва станом на 31.12.2012р. та примiтки до фiнансової звiтностi, на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства є попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ, як визначено у Спiльному листi НБУ, МФУ та Держкомстату України вiд 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702. Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з ПСБО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013р.,а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО № 1. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство керувалося iншими нормативно-правовими актами щодо питань складання фiнансової звiтностi в Українi при застосуваннi МСФЗ. Товариством розроблено Положення про облiкову полiтику, в якому визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Публiчним акцiонерним товариством "Новокаховський рiчковий порт", керуючись нормами ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", роз'ясненнями, наданими у спiльному листi НБУ, МФУ та Держкомстату України вiд 07.12.2011р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, прийнято рiшення про застосування МСФЗ для складання фiнансової звiтностi та обрано дату переходу - 01 сiчня 2012 р. Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв України "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку" вiд 09.12.2011 р. № 1591 (далi - наказ МФУ № 1591) та роз'яснень Мiнiстерства фiнансiв України, наведених у листi вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188, звiтнiсть складена по формам, встановленим ПСБО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженим наказом МФУ вiд 25.02.2000р. № 39. Аудит проведено з метою пiдтвердження фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, яка надається до НКЦПФР у складi рiчної регулярної iнформацiї емiтента. При проведенi аудиторської перевiрки врахованi Вимоги Державної комiсiї з ЦПФР до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженi Рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360; роз'яснення, наведенi у листi НБУ, МФУ, Держстатистики вiд 07.12.2011р. за № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702, у листi МФУ вiд 04.01.2013р. № 31-08410-06-5/188. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо даної попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, якi прийнятi Рiшенням АПУ як Нацiональнi стандарти аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi нашого судження, яке 'рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, нами розглянутi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримано достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, яких достатньо для висловлення умовно-позитивної думки щодо попередньої фiнансової звiтностi. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки При висловленi своєї думки ми враховуємо той факт, що попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, складена за формами, наведеними у додатку до ПСБО № 25, затвердженому наказом МФУ № 39 вiд 25.02.2000р., з урахуванням доповнень, внесених наказом МФУ № 1591. Форми звiтностi, передбаченi ПСБО, не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСФЗ. Iснуюча невiдповiднiсть структури i змiсту фiнансової звiтностi впливає на висловлення нами умовно-позитивної думки. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. Станом на 31.12.2012 року на балансi облiковуються основнi засоби балансова вартiсть яких дорiвнює нулю, що суперечить вимогам п. 7 МСБО16. Для приведення їх у вiдповiдальнiсть з п.7 МСФО 16, вартiсть об'єктiв слiд достовiрно оцiнити. Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалося, чим порушено вимоги п. п. 58,63 МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" Пiдприємством не створюється забезпечення виплат вiдпусток працiвникам, чим порушується МСБО 19 "Виплати працiвникам". Оскiльки укладення договору здiйснено пiсля звiтної дати, ми не мали можливостi брати участь в iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства, як наслiдок, ми не мали можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення не модифiкованої думки. Висновок На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть у складi Балансу (ф. № 1-м) станом на 31.12.2012 р. та Звiту про фiнансовi результати (форма 2-м) за рiк, що закiнчився на зазначену дату, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт", результатiв його операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт"" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Новокаховський рiчковий порт" може бути не прийнятною для iнших цiлей. Характеристика статей фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк Товариством здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень бухгалтерського облiку, якi дiяли в Українi протягом звiтного перiоду. Господарськi операцiї на рахунках бухгалтерського облiку вiдображалися вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291 (далi Iнструкцiя № 291). Iнформацiя про активи, зобов'язання, власний капiтал пiдприємства, у попереднiй фiнансовiй звiтностi розкрита вiдповiдно до концептуальної основи пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi, як зазначено вище, iз застосуванням МСФЗ. Наказом вiд 16.01.2012р. № 1/3 затверджено Положення про облiкову полiтику, в якому визначено сукупнiсть принципiв, методiв та процедур, якi використовуються при складаннi попередньої фiнансової звiтностi iз застосуванням МСФЗ. Товариством проведено трансформацiю статей попередньої фiнансової звiтностi та складено баланс станом на 01.01.2012р. та на 31.12.2012р. Вiдповiдно до п. 60 МСБО № 1 у фiнансовому звiтi активи та зобов'язання розподiленi на поточнi та непоточнi як окремi класифiкацiї. Розподiл проведено з урахуванням термiну їх використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Загальна сума фiнансових ресурсiв Товариства станом на 31.12.2012р. склала 8383,4 тис. грн., в порiвняннi з даними на початок звiтного перiоду збiльшилася на 1233,8 тис. грн. * Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби здiйснювалося у вiдповiдностi з П(С)БО № 7 "Основнi засоби", затвердженим наказом МФУ вiд 27.04.2000 р. № 92. При вiдображенi iнформацiї про основнi засоби у попереднiй фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. Станом на 31.12.2012 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 5129,8 тис. грн. (первiсна вартiсть - 9873,7 тис. грн., знос нараховано в сумi 4743,9 тис. грн.). У складi основних засобiв облiковуються земельнi дiлянки (первiсна вартiсть - 1546,1 тис. грн.). При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ до складу основних засобiв включенi капiтальнi iнвестицiї в сумi - 5,9 тис. грн. - витрати по створюванню товарного знака та витрати на придбання бухгалтерської програми. При трансформацiї статей попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством прийнято рiшення малоцiннi необоротнi матерiальнi активи виключити iз суми первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв. Основнi засоби первiсно оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає вимогам п.15 МСБО № 16. Пiсля первiсного визнання основнi засоби вiдображаються за їх собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї (вiдповiдає вимогам п. 30 МСБО № 16). Станом на 31.12.2012 року на балансi облiковуються основнi засоби, балансова вартiсть яких дорiвнює нулю (первiсна вартiсть даних основних засобiв - 84,2 тис. грн.), що суперечить вимогам п. 7 МСБО16. Для приведення їх у вiдповiдальнiсть з вимогами п.7 МСФО 16, вартiсть об'єктiв слiд достовiрно оцiнити. *При нарахуваннi зносу основних засобiв застосовувався прямолiнiйний метод; знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховувався в першому мiсяцi використання активiв у розмiрi 100% його вартостi, що встановлено облiковою полiтикою Товариства. Протягом звiтного перiоду метод нарахування амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строки корисної експлуатацiї об'єктiв не переглядалися. Вимоги пунктiв 51 та 61 МСБО № 16, не виконуються. На нашу думку, основнi засоби, за винятком впливу обставин, вказаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", пов'язаних зi змiною строкiв корисного використання, вiдображенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi Товариства достовiрно i повно; їх оцiнка, а також ступiнь розкриття iнформацiї, в цiлому вiдповiдають вимогам МСБО № 16 та нормам облiкової полiтики, визначеної пiдприємством та затвердженої наказом вiд 16.01.2012р. № 1/3. *У складi необоротних активiв облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 10,0 тис. грн.: грошовий внесок до Статутного фонду Мiжнародної виробничо-спортивної корпорацiї "Iнфоспорт". Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради 26.07.2012 року, протокол №14. У фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до п. 60, 61 МСБО № 1 довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi як непоточнi, що на нашу думку, вiдповiдає вимогам МСФЗ та МСБО. При вiдображенi iнформацiї про запаси у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. Виробничi запаси у бухгалтерському облiку вiдображенi по первiснiй вартостi (собiвартостi). Станом на 31.12.2012 року пiдприємство має виробничi запаси загальною вартiстю 1775,3 тис. грн, iз них виробничi запаси складають - 75,6 тис. грн. По рядку 130 Балансу "Готова продукцiя" включенi товари в сумi 1699,7 тис. грн. При вибуттi запасiв використовується метод середньозваженої собiвартостi, що вiдповiдає п.25 МСБО 2 "Запаси" При вiдображенi iнформацiї про запаси у фiнансовiй звiтностi врахованi норми МСФЗ. При трансформацiї запасiв визначено, що всi запаси оцiнюються за МСБО № 2. Запаси оцiненi за собiвартiстю, що вiдповiдає п.9 МСБО № 2. Запаси, якi не вiдповiдають визначенню активiв, у звiтностi не вiдображалися. У складi запасiв вiдображенi активи, що очiкуються до вiдшкодування або погашення в термiн не бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам п. 61 МСБО № 1. На нашу думку, розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнка запасiв вiдповiдає критерiям визнання активiв, визначених в МСБО № 2. *Розрахунки з дебiторами в бухгалтерському облiку вiдображенi на пiдставi первинних документiв, чим пiдтверджується їх реальнiсть i достовiрнiсть. У фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть вiдображена у складi оборотних активiв як поточнi активи. Торговельна дебiторська заборгованiсть вiдображена у фiнансовiй звiтностi -ф. № 1-м "Баланс" у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари i послуги". Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi становить 1095,2 тис. грн. Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалося, чим порушено вимоги п.п. 58,63 МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Крiм торговельної дебiторської заборгованостi у балансi вiдображено iншу дебiторську заборгованiсть, а саме: - по статтi "Дебiторська заборгованiсть з бюджетом" вiдображено заборгованiсть за бюджетом в сумi 34,4 тис. грн., в т.ч. по податку на додану вартiсть - 33,5 тис. грн., по податку на прибуток - 0,7 тис. грн., ресурснi платежi 0,2 тис.грн. - по статтi "Iнша поточна заборгованiсть" вiдображено заборгованiсть в сумi 335,5 тис. грн.,яка включає заборгованiсть по поточним фiнансовим позикам фiзичним особам у сумi 37 тис.грн. з авансiв виданих - 46,6 тис. грн. При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством прийнято рiшення iншi оборотнi активи у сумi 251,9 тис.грн. вiднести до складу статi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть", що не суперечить вимогам МСБО 39. При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством прийнято рiшення iншi оборотнi активи зменшити на суму 87,6 тис грн. - суму податку на додану вартiсть, яка вiдноситься к авансам отриманим, з одночасним зменшенням валюти балансу Сумнiвна заборгованiсть у складi iншої дебiторської заборгованостi вiдсутня. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка дебiторської заборгованостi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають вимогам МСБО №1 та вимогам облiкової полiтики Товариства, затвердженої наказом вiд 16.01.2012р. № 1/3, а також достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. *Протягом звiтного перiоду у пiдприємства постiйно є в оборотi грошовi кошти. Станом на кiнець звiтного перiоду на поточних рахунках у банках облiковувалися грошовi кошти в нацiональнiй валютi в сумi 3,2 тис. грн. Касовi операцiї здiйснюються вiдповiдно з вимогами Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi в України, затвердженого Постановою Правлiння НБУ 15.12.2004р. № 637. Правильнiсть ведення операцiй на рахунках у банках пiдтверджується виписками банку. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка грошових коштiв вiдповiдають вимогам визнання активами згiдно МСБО № 2, iншим нормативним документам, достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. *На балансi товариства облiковуються лише поточнi зобов'язання, непоточнi зобов'язання вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2012р. складає 3515,8 тис. грн У складi поточних зобов'язань облiковується торговельна кредиторська заборгованiсть постачальникам за товари, послуги - 2813,0 тис. грн., зобов'язання перед бюджетом - 11,9 тис. грн., зобов'язання з оплати працi - 57,4 тис. грн., зобов'язання по соцiальному страхуванню - 25,7 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 607,8 тис.грн. При трансформацiї статей фiнансової звiтностi за МСФЗ, враховуючи вимоги МСБО 19, Товариством прийнято рiшення вiдобразити зобов'язання по виплатам працiвникам таким чином: - поточнi зобов'язання з оплати працi, з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - в роздiлi IV Форма 1-м Балансу "Поточнi зобов'язання" - у ряд. 580 "З оплати працi" - 57,4 тис. грн., та ряд. 570 "Зi страхування" - 25,7 тис. грн. Пiдприємством не створюється забезпечення виплат вiдпусток працiвникам, чим порушується МСБО 19 "Виплати працiвникам". У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" врахованi: -кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв у сумi 437,8 тис. грн.; - заборгованiсть по виконавчим листам- 2,0 тис.грн.; - сума податку на додану вартiсть, нарахована на попередню оплату, сплачену постачальникам - 164,5 тис.грн. - заборгованiсть пiдзвiтним особам - 1,8 тис.грн.; - заборгованiсть iншим кредиторам - 1,7 тис грн. Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв була зменшена на суму 87,6 тис грн. Згiдно податкового законодавства України з авансiв отриманих нараховується податок на додану вартiсть. Тому була проведена трансформацiя даної статтi на суму ПДВ. Первiсна заборгованiсть з одержаних авансiв в розмiрi 525,4 тис грн. була зменшена на 87,6 тис. грн. Простроченої заборгованостi по вище вказаним зобов'язанням немає. Заборгованiсть бюджету пiдтверджується декларацiями та вiдповiдними розрахунками. На нашу думку, визнання, класифiкацiя, оцiнка зобов'язань Товариства вiдповiдають вимогам МСБО № 1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 19 "Виплати працiвникам", МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти; визнання та оцiнка", iншим нормативним документам та нормам встановленої облiкової полiтики Товариства, а також достовiрно i повно розкритi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк. Товариством при складаннi рiчної звiтностi проведена iнвентаризацiя активiв та зобов'язань вiдповiдно до наказу вiд 29.10.12р. за № 16. Нами виконанi аудиторськi процедури, щодо пiдтвердження достовiрностi даних iнвентаризацiї. * Власний капiтал, який вiдображено у фiнансовiй звiтностi складається зi статутного капiталу, додаткового капiталу та нерозподiленого прибутку. Станом на 31.12.2012р. статутний фонд сплачений. Величина статутного фонду згiдно зi Статутом складає 2010000,00 грн. Статутний фонд подiлений на 40200000 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. за одну акцiю. Випуск акцiй зареєстровано Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР 30.03.2011 року, реєстрацiйний номер випуску акцiй: 21/21/1/11. *Додатковий капiтал вiдображено у звiтностi в сумi 4346,6 тис. грн. - сума iндексацiї основних засобiв, проведеної у 1992-1996 роках вiдповiдно до рiшень Уряду. У звiтному перiодi додатковий капiтал не змiнювався. *Непокритий збиток станом на 31.12.2012р. складає 1499,9 тис грн. Сформовано за рахунок збитка, отриманого у минулi перiоди до 01.01.2012р., в сумi 1466,3 тис. грн., збитка 2012 року в сумi 33,6 тис. грн. Ми вважаємо, що розмiр та структура власного капiталу, що вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства - ф. № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2012р., вiдповiдають вимогам МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни у облiкових оцiнках та помилки" та Статуту. *Звiт про фiнансовi результати (форма 2) складено у вiдповiдностi з МСФЗ № 1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi", МСБО № 2 "Запаси", МСБО № 18 "Дохiд". У фiнансовому звiтi згiдно п. 103 МСБО № 1 витрати класифiковано по методу "функцiї витрат". За результатами дiяльностi 2012 року товариством одержано збиток 33,6 тис. грн. При цьому прибуток вiд операцiйної дiяльностi складає 32,4 тис. грн., податок на прибуток склав 66,0 тис. грн. Вiдповiдно до вимог МСБО № 8 "Облiковi полiтики, змiни у облiкових оцiнках та помилки", помилки, виявленi у звiтному перiодi, якi вiдносяться до минулих перiодiв, вiдображенi шляхом коригування нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) на початок року в сумi 27,1 тис. грн. Фiнансовий результат визначено як рiзниця мiж доходами та витратами за звiтний перiод. Доходи товариства склали 11370,1 тис. грн., в тому числi: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 11345,7 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 24,4 тис. грн.; Витрати товариства склали 11337,7 тис. грн., в тому числi: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (виробничi витрати) - 8210,4 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати - 3127,3 тис. грн.; Прибуток товариства зменшено на суму податку на прибуток - 66,0 тис. грн. Ми вважаємо, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, який входить до складу попередньої фiнансової звiтностi, в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства, а також розкриває iнформацiю про них вiдповiдно до МСФЗ. До складу комплекту попередньої фiнансової звiтностi включено пояснюючi примiтки, в яких розкрито iнформацiю згiдно вимог МСФЗ. У примiтках наведено iнформацiю про трансформацiю статей попередньої фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. (ф. 1-м "Баланс") та її вплив на статтi звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом здiйснення дiяльностi, операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, на обставини, якi б породжували сумнiви щодо здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у майбутньому. Iнша допомiжна iнформацiя. *З метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства станом на звiтну дату Балансу. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу Товариства виявлено, що вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства. Аналiз чистих активiв ВАТ показує, що за 2012 рiк їх наявнiсть зменшилась на 33,6 тис. грн. i станом на 31.12.2012р. склала 4856,7 тис. грн.; станом на 31.11.2011р. розмiр чистих активiв складав 4890,3 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв (4856,7тис. грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (2010,0 тис. грн.) на 2846,7 тис. грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. * При проведеннi аудиту, розглянувши iншу iнформацiю вiдповiдно до вимог МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не встановлено. * Статутом Товариства передбачено: прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, а прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує вiд 10% до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, вiдноситься до компетенцiї наглядової ради. У 2012 роцi значнi правочини не укладалися. *Стан корпоративного управлiння. У 2012 роцi товариством проведенi черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 3 травня, Протокол № 1. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 9 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 03.05.2012р.). Протягом 2012 року в товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: наглядова рада акцiонерiв товариства, ревiзiйна комiсiя, генеральний директор. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Статутом товариства передбачено: Наглядова рада скликається при необхiдностi, або за вимогою голови наглядової ради. Протягом 2012 року Наглядова рада засiдала 3 рази. Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювалося генеральним директором, в межах повноважень, якi встановлено Статутом. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю, яка звiтує загальним зборам. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, можна зробити висновок: прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. *При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Рада-Аудит" (Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 2533, дата видачi - 23.02.2001р., термiн дiї - до 30.11.2015р., мiсцезнаходження: 73000, м. Херсон, вулиця 9 Сiчня, будинок 21/29, телефон (факс) 0552-45-46-11. Дата i номер договору на проведення аудиту. Пiдставою для проведення аудиту є договiр №4/03 вiд 25.02.2013р. Дата початку проведення аудиту 25.02.2013р., дата закiнчення - 02.04.2013р. Аудитор _______________________ Г.I. Запорожець Сертифiкат аудитора серiї А № 000325, виданий АПУ 02.11.95р., дiйсний до 02.11.2014 р. Директор ПП Аудиторська фiрма "Рада-аудит" _______________________ А.М.Щербина Сертифiкат аудитора серiї А № 000038, виданий АПУ 23.12.1993р., дiйсний до 23.12.2017р. 02 квiтня 2013р.
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi: купiвля - продаж будiвельно-мiнеральних матерiалiв (пiсок, щебiнь, вiдсiв). Постачальником товарiв є: ТОВ "Євробетон", м. Херсон, ВАТ "Укррiчфлот", м. Запорiжжя. Клiєнтами порту є як великi будiвельнi фiрми (ТОВ "Олеся", м. Нова Каховка, ТОВ "Пiонер новiтнiх технологiй", м. Нова Каховка, Новокаховський завод силiкатної цегли, ТОВ "Завод будывельних матерыалыв № 1", м. Нова Каховка, ВАТ "Укрводбуд", м. Херсон та iн.), так i дрiбнi органiзацiї, приватнi пiдприємцi та окремi громадяни. Навантажувально-розвантажувальними послугами постiйно користуються ДБУ-12, м. Каховка, ДЕУ, м. Каховка. Цi пiдприємства, придбавши власнi товари, надають перевагу спiвробiтництву з ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" по розвантаженню та транспортуванню їх до мiсця призначення. Цiни порту на навантажувально-розвантажувальнi послуги значно виграють у порiвняннi з залiзничними тарифами. Послуга зважування вантажiв користується постiйним попитом у фiзичних та юридичних осiб. Власнi автоваги дають змогу зважувати вантажi вiд 20 кг до 60 т. Послуги, пов'язанi iз стоянкою бiля причалiв порту надаються суднам пiд закордонним прапором, якi заходять в акваторiю та потребують зупинки. Порт швартує, забезпечує додаткову охорону та за потребою здiйснює дрiбнi ремонти. В цьому напрямi вже тривалий час ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" спiвпрацює з такими Судовими агенцiями: "Iнфлот", м. Херсон, "Веста", м. Херсон, "Посейдон", м. Херсон, "Глобал", м. Херсон. Основними конкурентами порту є Херсонський рiчковий порт, Запорiзький рiчковий порт, Днiпропетровський рiчковий порт. Географiчне розташування цих пiдприємств дає змогу успiшно розподiлити та заповнити ринок збуту товарiв та послуг (територiально, якiсно та кiлькiсно). До негативних факторiв, що впливають на розвиток дiяльностi порту вiдноситься залежнiсть вiд функцiонування шлюзу Каховської ГЕС, погоднi умови, стан Каховського водосховища в зимовий перiод. Настання ризикiв може бути пов'язано зi змiнами у податковому законодавствi, нестабiльнiстю фiнансової економiчної ситуацiї та з виникненням форс-мажорних обставин. Але можливiсть переборення або зниження ступеню впливу цих обставин реально iснує. Наприклад, за допомогою оперативного планування можливо створити такi запаси товарiв, якi зможуть забезпечити роботою порт на перiод зупинки навiгацiї взимку.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Найменування основних засобiв Придбання Вибуття Вагова №2 м.Таврiйськ 18 28 476,75 Вантажнi майданчики м.Таврiйськ 24 217 957,92 Грейфер 3,5 куб м 10225 50 000,00 50 000,00 Навантажувач дизельний PN956 10254 554 884,67 пакгауз 27 173 085,43 Стiнка офiсна (бухгалтерiя) 10258 10 240,00 структ.кабельна мережа у ваговiй 10210 7 098,33 Шафа-купе (приймальна) 10257 8 760,00 Автовесы 84 10 901,15 10 804,84 Адмiнбудiвля м.Таврiйськ 13 226 910,36 Будiвля аккумуляторної 39 6 578,47 Вагова №2 м.Таврiйськ 18 3 961,00 ВАЗ-21043 54 13 614,00 Вантажний майданчик 6600м2 В.Лепетиха 9 87 850,89 Вантажний причал м.Таврiйськ 21 631 605,83 Вбиральня В В.Лепетиха 5 6 570,53 витрати на ремонт Мазди 10211 32 363,93 Водонапiрна вежа м.Таврiйськ 33 144 846,00 ГАЗ-53 груз/автотрансп. 53 34 523,00 Грейфер 3,5 куб м 10225 50 000,00 Грейфер для пiску 1,5 куб м 10227 58 333,34 Грейфер для пiску 1,5 куб м 10228 58 333,33 Грейфер для пiску 1,5 куб м 10229 58 333,33 електродвигун 10197 37 500,00 електродвигун 4МТН 280 L10 75 кВт/600об. 10253 45 833,33 електрон багатофункц електролiчильник 10231 12 800,00 Електротельфер 5 т 10234 41 617,22 Електроцех з прибудовами 42 46 034,23 Єлектроводонагрiвач SPRINT 80л в електроцех 10224 1 250,00 Земельна дiлянка м.Таврiйськ 1,4396 га 10230 252 074,00 252 074,00 Земельна дiлянка м.Таврiйськї 8,8298 га 10233 1 546 098,00 Козловой кран 79 48 506,93 кондицiонер C&H (Купер єнд Хантер) 10202 2 280,00 кондицiонер вiконний Midea MWF-07 HR 10240 1 245,02 кондiционер Ferolli 10203 2 200,00 кондiционер Osaka OST-07H1 кран 10250 2 666,67 Котельня м.Таврiйськ 30 1 148,18 КП-146 83 15 599,37 КП-206 86 25 781,28 Кран портальний "Кировець" 10/12,5 10204 633 750,00 Ливневiдвод м.Берислав 12 7 711,57 Майданчик на територiї В.Лепетиха 8 49 849,38 Мехмайстерня м.Таврiйськ 28 116 518,38 насос Водолей на водонап.башню+ счетчик 10251 6 126,06 Пасажирський павiльйон В.Лепетиха А 3 145 468,62 ПП-284 68 88 076,88 Примiщення вагової № 1 (К, К1) 10241 84 830,00 структ.кабельна мережа у ваговiй 1 10242 6 710,84 токоприймач 10193 15 000,00 Тракторний навантажувач ТО 25 96 1 193,20 Трансформатор м.Таврiйськ 45 5 570,08 Трансформатор.пiдстанцiя м.Таврiйськ 40 91 757,34 74 682,68 Шкундра-понтон плав 3,1*7 м 10235 21 864,17 Шкундра-понтон плав 3,1*7 м 10236 20 037,17 ЗАГАЛОМ: 5 434 926,52 818 174,97
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Державне регулювання галузi проявляється в частинi, що стосується оброблення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у морських та рiчкових портах України. Iснує наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 № 392 "Про затвердження збiрника тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України", який встановлює визначенi тарифнi ставки на послуги портiв. Крiм того, iснує контроль за цiнами на послуги порту з боку антимонопольного комiтету через те, що по регiону ПАТ "Новокаховський рiчковий порт" є монополiстом.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариством сплаченi наступнi штрафнi санкцiї за порушення законодавства: - 328,78 грн. за несвоєчасну сплату податку на землю (Державна податкова iнспекцiя); - 207,33 грн. - штраф, накладений Фондом соцiального страхування на випадок тимчасової непрацездатностi (за результатами перевiрки товариства); - 516,84 грн. за несвоєчасну сплату податку на прибуток (Державна податкова iнспекцiя); - 137,65 грн. штраф за самостiйне виправлення помилок при розрахунку податку на додану вартiсть (Державна податкова iнспекцiя).
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних коштiв. Кредитами банкiв товариство у звiтному перiодi не користувалося.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення виробничих потужностей, а саме - капiтальний ремонт портальних кранiв дасть можливiсть скоротити операцiйний цикл по вантажним роботам, що збiльшить швидкiсть обiгу коштiв та зменшить собiвартiсь.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному перiодi витрати на дослiдження та науковi розробки товариством не здiйснювались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  4916.7  5129.8   0  0  4916.7   5129.8
     — будівлі та споруди  2388.4  2308.2  0  0  2388.4   2308.2
     — машини та обладнання  965.5  1200.6  0  0  965.5  1200.6
     — транспортні засоби  32.2  36  0  0  32.2  36
     — інші  1530.6  1585  0  0  1530.6  1585
   2. Невиробничого призначення:  2.1  0  0  0  2.1  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  2.1  0  0  0  2.1  0
   Усього  4918.8  5129.8  0  0  4918.8  5129.8
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 9873,7 тис. грн., знос становить 4743,9 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 48,05 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   4856.7 4890.3
   2010 2010
   2010 2010
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4856.700 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2010.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 11.9  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 3503.9  X X
   Усього зобов'язань X 3515.8  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 2813,0 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 25,7 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 57,4 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 607,8 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   08-02-2012 09-02-2013 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   03-05-2012 08-05-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   14-12-2012 17-12-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2011 1 0
   3 2012 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) В минулi три роки позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Ні  Ні  Ні 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 19235881
   Територія 74989, Херсонська область, Нова Каховка, м. Таврiйськ, вул. Портова, 1б За КОАТУУ 6510770800
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 52.22
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 74989, Херсонська область, Нова Каховка, м. Таврiйськ, вул. Портова, 1б
   Середня кількість працівників 31
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 4918.8 5129.8
   — Первісна вартість 031 9245.299999999999 9873.700000000001
   — Знос 032 4326.5 4743.9
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 10 10
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 4928.8 5139.8
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 64.8 75.6
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 1442.6 1699.7
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 579.4 1095.2
   — первісна вартість 161 579.4 1095.2
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 88 34.4
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 33.2 335.5
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 12.8 3.2
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 2220.8 3243.6
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 7149.6 8383.4

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 2010 2010
   Додатково вкладений капітал 320 4346.6 4346.6
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1466.3 -1499.9
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 4890.3 4856.7
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 10.9 10.9
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2012.4 2813
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 95.5 11.9
   — зі страхування 570 0 25.7
   — з оплати праці 580 0.3 57.4
   Інші поточні зобов'язання 610 140.2 607.8
   Усього за розділом IV 620 2248.4 3515.8
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 7149.6 8383.4
   Керівник Фiль Тетяна Григорiвна
   Головний бухгалтер Литвиненко Тетяна Олександрiвна
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. збiльшилася на 1233,8 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що вiдбулося збiльшення залишкової вартостi основних засобiв на 211,0 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 4743,9 тис. грн., залишкова вартiсть - 5129,8 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 48,05 вiдсоткiв первiсної вартостi основних засобiв. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на кiнець звiтного перiоду не змiнилася порiвняно з початком року, i становить 10,0 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2011 р. на 1022,8 тис. грн. Так, виробничi запаси товариства збiльшилися на 10,8 тис. грн., готова продукцiя на 257,1 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зросла на 515,8 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилася на 302,3 тис. грн. В той же час, скоротилася дебiторська заборгованiсть товариства за розрахунками з бюджетом на 53,6 тис. грн. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на кiнець звiтного перiоду становили 3,2 тис. грн, що на 9,6 тис. грн. менше нiж на початок звiтного перiоду. По першому роздiлу пасиву балансу товариства видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. скоротилася на 33,6 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Статутний капiтал товариства протягом звiтного перiоду не змiнювався та становить 2010,0 тис. грн. Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування, вiдображене в II роздiлi пасиву балансу, станом на кiнець звiтного перiоду становить 10,9 тис. грн. Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшились з 2248,4 тис. грн. на початок року до 3515,8 тис. грн. на кiнець року. Так, кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги зросла на 800,6 тис. грн., сума поточних зобов'язань товариства за розрахунками зi страхування на 25,7 тис. грн., з оплати працi на 57,1 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання товариства збiльшилися на 467,6 тис. грн. В той же час, скоротилися поточнi зобов'язання товариства за розрахунками з бюджетом на 83,6 тис. грн. Суми статей ф.1-м "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13634.7 14112.4
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 2289 2357.2
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 11345.7 11755.2
   Інші операційні доходи 040 24.4 21.9
   Інші звичайні доходи 050 0 0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 11370.1 11777.1
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 8210.4 8996.5
   Інші операційні витрати 090 3127.3 2192.5
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 0 34.6
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 11337.7 11223.6
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 32.4 553.5
   Податок на прибуток 140 66 262.8
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -33.6 290.7
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 33,6 тис. грн. (у 2011 р. чистий прибуток склав 290,7 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 477,7 тис. грн., з 14112,4 тис. грн. до 13634,7 тис. грн. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 2289,0 тис. грн. Таким чином чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 11345,7 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи становили 24,4 тис. грн. Разом чистi доходи товариства за звiтний перiод склали 11370,1 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 8210,4 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 3127,3 тис. грн. Разом витрати товариства склали 11337,7 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування склав 32,4 тис. грн., податок на прибуток у звiтному роцi склав 66,0 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки