Створення: 21.12.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Генеральний директор       Фiль Тетяна Григорiвна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19235881
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Нова Каховка
        Поштовий індекс 74989
        Населений пункт м. Таврiйськ
        Вулиця, будинок Портова, 1б
        Міжміський код, телефон та факс (05549) 73100, (05549) 74010
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду товариство не одержувало жодних лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп влцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпеченеми нерухомостi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi у зв'язку з тим, що така iнформацiя у звiтному перiодi не виникала. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi у зв'язку з тим, що така iнформацiя у звiтному перiиникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування Новокаховський рiчковий порт

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва 469115 А00
   Дата видачі 11.06.1993
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Новокаховської мiської ради Херсонської областi
   Зареєстрований статутний капітал 2010000.00
   Сплачений статутний капітал 2010000.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонська фiлiя ВАТ _Кредитпромбанк_
   МФО банку 352651 Рахунок 26004219801024
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком ПУАТ "СЕБ банк" м.Київ
   МФО банку 300175 Рахунок 26007000099347

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   63.22.0 ФУНКЦIОНУВАННЯ ВОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ
   61.20.2 ДIЯЛЬНIСТЬ ВАНТАЖНОГО ВНУТРIШНЬОГО ФЛОТУ
   50.20 ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБIЛIВ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2010 роцi - 22 особи, ФОП - 369,9 тис. грн. ФОП в 2010 роцi збiльшився вiдносно 2009 року на 62,5 тис. грн., за рахунок збiльшення кiлькостi штатних працiвникiв. Протягом року позаштатнi працiвники та особи, якi працюють неповний робочий день, товариством не залучались. У звiтному перiодi пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв не проводилось.

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами дiяльностi товариства у звiтному 2010 роцi дивiденди нараховуватися не будуть.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30.04.2010
   87
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2009р.
   2. Звiт наглядової ради.
   3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї.
   4. Затвердження рiчного звiту, балансу товариства i порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2009 р.
   Прийнятi рiшення:
   По першому питанню: затвердження звiту правлiння та балансу товариства за 2009 р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
   По другому питанню: звiт наглядової ради затвердити.
   По третьому питанню: висновок ревiзiйної комiсiї затвердити, роботу комiсiї визнати задовiльною.
   По четвертому питанню: затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2009 р., фактичне використання коштiв за 2009 р. затвердити. В зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати. Збитки товариства покривати за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл. 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Лапонова Марина Василiвна  МО № 787147, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 09.12.1999 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Стародубець Вiктор Андрiйович  МО № 557221, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 29.06.1998 25.11.1999 1 216 0.00302487562% 1 216 
   Голова Наглядової ради  Лашкул Володимир Григорович  МЕ № 734309, виданий Солом'яновським РУ ГУ МВС у м. Київ 17.07.2006 27.04.2000 25 313 680 62.96935323383% 25 313 680 
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Грибанова Оксана Василiвна  НК № 767808, виданий Деснянським ВМ УМВС у Ченiгiвськiй обл. 09.03.2000 31.03.2008 2 0.00000497512%
   Член Наглядової ради  Лашкул Сергiй Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Мороз Тарас Вiкторович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Наглядової ради  Гавриленко Тетяна Вiкторiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Член Ревiзiйної комiсiї  Аралiна Тетяна Степанiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 31.03.2009 10 0.00002487562% 10 
   Усього   25 314 908 62.97240796020 % 25 314 908 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Генеральний директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Фiль Тетяна Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 076398, виданий Каховський РВ УМВС України у Херсонськiй обл. 14.03.1996
   Рік народження 1978
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Фiнансовий директор-головний бухгалтер ВАТ "Новокаховський рiчковий порт".
   Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Термiн повноважень особи подовжено загальними зборами акцiонерiв 18 лютого 2011 року.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лапонова Марина Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 787147, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 09.12.1999
   Рік народження 1976
   Освіта Вища, Херсонський технiчний унiверситет, факультет "Бухгалтерський облiк i аудит".
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера ВАТ "Новокаховський рiчковий порт".
   Опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Отримує винагороду згiдно штатного розкладу. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа виведена iз складу правлiння 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Стародубець Вiктор Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 557221, виданий Новокаховським МВ УМВС України в Херсонськiй обл. 29.06.1998
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. Власа Чубаря, факультет електропостачання промислових пiдприємств
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник голови правлiння ВАТ "Новокаховський рiчковий порт".
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом з генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Термiн повноважень посадової особи подовжено 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Володимир Григорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МЕ № 734309, виданий Солом'яновським РУ ГУ МВС у м. Київ 17.07.2006
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет, юридичний факультет.
   Стаж керівної роботи (років) 18
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Спортивне товариство профспiлок, заступник директора.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генеральним директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генеральним директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом генеральним директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовженi 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибанова Оксана Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий НК № 767808, виданий Деснянським ВМ УМВС у Ченiгiвськiй обл. 09.03.2000
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Економiчна академiя Мунiцiпального управлiння.
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Член спостережної ради ВАТ "Новокаховський рiчковий порт".
   Опис Повноваження та обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу комiсiя перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовженi 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лашкул Сергiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1976
   Освіта Вища, Київський iнститут фiзкультури та спорту.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Федерацiя тенiсу України
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мороз Тарас Вiкторович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Київський нацiональний iнститут iм. Т.Г. Шевченко
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Трейд енд Спорт Промоушн с.р.о."
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гавриленко Тетяна Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Київский нацiональний економiчний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАТ "УФI", менеджер вiддiлу маркетингу зовнiшньо-економiчних проектiв.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з генеральним директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням генерального директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Аралiна Тетяна Степанiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1948
   Освіта середньо-спецiальна, Нововоронцовський сiльськогосподарський технiкум.
   Стаж керівної роботи (років) 18
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Новокаховський рiчпорт", вагар-облiковець
   Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi ревiзiйної комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження подовженi 18 лютого 2011 року загальними зборами акцiонерiв, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Лашкул Володимир Григорович МЕ № 734319, виданий Соломьянським РУ ГУМВС України в м.Києвi 11.07.2006 31.03.2008 25 313 680 63 25 313 680 0 0 0
   Лук'янов Владислав Валентинович ВВ № 674001, виданий Ворошилоський РВ УМВС України в м. Донецьку 21.12.1998 07.12.1999 5 202 403 13 5 202 403 0 0 0
   Усього  40 164 003 100 40 164 003 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Незалежний аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2012314477
   Місцезнаходження Херсонська область, 73000, м. Херсон, вул. М. Фортус, 217
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності А № 004444
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2000
   Міжміський код та телефон (0552)470422
   Факс д/в
   Вид діяльності Надання аудиторських послуг
   Опис д/в 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Згiдно постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 р. № 686 "Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", виконуючи Державну програму приватизацiї майна державних пiдприємств, засновник (Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй обл.) прийняв рiшення про приватизацiю державного пiдприємства Новокаховський рiчковий порт та перетворення його у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2010 рiк була пiдготовлена згiдно до П(С)БО " 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженi наказом Мiнфiну України вiд 31.03.99 р. № 89 та вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з пiдготовки емiтентом регулярної звiтностi, яка подається до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

   Текст аудиторського висновку Спiлка Аудиторiв України
   __________________________________________________
   Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть ВАТ "Новокаховський рiчковий порт"
   за 2010 рiк.
   Для ДК ЦПФР
   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 11 березня 2011р.

   Згiдно договору № 6-ОАО вiд 17.02.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 17 лютого по 11 березня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Новока рiчковий порт";
   - КОД за ЄДРПОУ - 19235881;
   - Мiсцезнаходження - Херсонська обл., м. Таврiйськ, вул. Портова, 1;
   - Зареєстровано виконавчим комiтетом Новокаховської мiської Ради 11.06.1993р.;
   - Основний вид дiяльностi - функцiонування iнфраструктури водного транспорту.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року, форма № 1-м;
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, ф. № 2-м.
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудї перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591, та вищезазначеного договору на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а таку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований.
   перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № i П(С)БО № 7).
   Данi щодо вартостi основних засобiв Пiдприємства, Тис. грн.:
   Рахунок Сальдо по Д-ту Сальдо по Д-ту
   на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть)
   № Назва
   10 Основнi засоби (рядок 031 балансу), в т.ч.: 8350,7 8968,8
   101 Земельнi дiлянки 1798,2 1546,1
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 3752,1 4 328,1
   104 Машини та обладнання 2647,6 2 923,8
   105 Транспортнi засоби 87,7 94,7
   106 Iнструменти, прилади та iнвентар 14,3 23,2
   1основнi засоби 23,3 34,3
   112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 17,3 18,6
   122 Права користування майном 10,2 -
   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 4014,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 4954,5 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 45 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   3. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй Пiдприємства, включених до складу статтi балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї", на кiнець звiтного року складає 10,0 тис. грн.сна вартiсть вищезазначених фiнансових iнвестицiй та оцiнка їх на дату балансу проведена вiдповiдно до П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 91 вiд 26.04.2000р.
   4. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв та готової продукцiї.
   Облiк запасiв Пiдприємство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi (П(С)БО № 9). Для цiлей бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси включають: основнi i допомiжнi матерiали. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно П(С)БО № 9.
   Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
   Група На кiнець року, тис. грн.
   Виробничi запаси (рядок 100 балансу), в т. ч.: 47,5
   - сировина та матерiали 24,5
   - паливо 1,9
   - запаснi частини 16,1
   - малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5,0
   Готова продукцiя (рядок 130 балансу) 598,1
   Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються Пiдприємством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети".
   Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами Пiдприємства протягом строку їх фактичного використання.
   Списання матерiалiв та МШП проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства та затвердженi в установленому порядку.
   Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає виС)БО № 9.
   5. Аудит дебiторської заборгованостi.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:
   Класифiкацiя На кiнець року , тис. грн. На кiнець року, %
   Всього (рядок 161 балансу), в т. ч.: 396,7 100
   До 360 днiв 396,7 100
   Бiльше нiж 1 рiк - -
   Бiльше нiж 3 роки - -
   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк в основному вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгов

   6. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 56,9 тис. грн. у вiдповiдностi до облiкових даних на дату балансу 31.12.2010р.
   7. Аудит власного капiталу.
   Власний капiтал ВАТ по розмiру, структурi та призначенню вiдповiдає вимогам чинного Законодавства та його Статуту. Всього власного капiталу на 31.12.2010р. - 4626,7 тис.
   грн., в т. ч.:
   - статутного капiталу - 2010,0 тис. грн., подiленого на 40 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - додаткового капiталу - 4346,6 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (1729,9) тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   8. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi та довгостроковiзання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 952,3 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 839,8 тис. грн.;
   - з бюджетом - 66,0 тис. грн.;
   - зi страхування - 2,1 тис. грн.;
   - з оплати працi - 2,8 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 41,6 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   9. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ВАТ здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результаиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам.
   Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО № 15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за 2010 рiк склала 9630,5 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємсться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   10. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО № 16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконання робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiкемих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi,
   вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий прибуток за 2010 рiк становить 1181,1 тис. грн., що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   11. Аналiз основних показникiв фiнансової звiтностi ВАТ.
   Фiнансовий стан ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" характеризується наступними
   основними показниками:
   На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi 0,03 0,06 >0
   2.Коефiцiент загальної лiквiдностi 1,16 1,22 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) 0,63 0,75 >0.5
   4.Коефiцiент покриття зобов'язань власним капiталом
   (структури капiталу) 0,58 0,21 <1
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 3455,8 4626,7 >2010,0

   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ за 2010 рiк свiдчить про достатню платiжну спроможнiсть та позитивний фiнансовий стан Пiдприємства. Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
   12. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути сово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
   Будь-якi дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв згiдно ч. I ст. 41 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" в звiтному 2010 роцi в емiтента
   не виникали. У зв'язку iз чим, особлива iнформацiя про емiтента згiдно вказаної статтi Закону в звiтному роцi не подавалась.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що надана для перевiрки фiнансова звiтнiсть ВАТ "Новокаховський рiчковий порт " за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно розкриває фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр активiв, зобов'язань та капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною альною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi напрямки дiяльностi: купiвля - продаж будiвельно-мiнеральних матерiалiв (пiсок, щебiнь, вiдсiв). Постачальником товарiв є: ТОВ "Євробетон", м. Херсон, ВАТ "Укррiчфлот", м. Запорiжжя, ТОВ "Рiчфлотзерно", м. Херсон. Клiєнтами порту є як великi будiвельнi фiрми (ТОВ "Олеся", м. Нова Каховка, ТОВ "Пiонер новiтнiх технологiй", м. Нова Каховка, Новокаховський Завод силiкатної цегли, ПМП "Вiра", м. Нова Каховка, ВАТ "Укрводбуд", м. Херсон т.i.), так i дрiбнi органiзацiї, приватнi пiдприємцi та окремi громадяни. Навантажувально-розвантажувальними послугами постiйно користуються ДБУ-12, м. Каховка, ДЕУ, м. Каховка, АТЗТ "Втормет", м. Харкiв. Цi пiдприємства, придбавши власнi товари, надають перевагу спiвробiтництву з ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" по розвантаженню та транспортуванню їх до мiсця призначення. Цiни порту на навантажувально-розвантажувальнi послуги значно виграють у порiвняннi з залiзничними тарифами. Послуга зважування вантажiв користується постiйним попитом у фiзичних та юридичнихВласнi автоваги дають змогу зважувати вантажi вiд 20 кг до 60 тон. Послуги, пов'язанi iз стоянкою бiля причалiв порту надаються суднам пiд закордонним прапором, якi заходять в акваторiю та потребують зупинку. Порт швартує, забезпечує додаткову охорону та за потребою здiйснює дрiбнi ремонти. В цьому напрямi вже тривалий час ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" спiвпрацює з такими Судовими агенцiями: "Iнфлот", м. Херсон, "Веста", м. Херсон, "Посейдон", м. Херсон, "Глобал", м. Херсон. Основними конкурентами порту є Херсонський рiчковий порт, Запорiзький рiчковий порт, Днiпропетровський рiчковий порт. Географiчне розташування цих пiдприємств дає змогу успiшно розподiлити та заповнити ринок збуту товарiв та послуг (територiально, якiсно та кiлькiсно).До негативних факторiв, що впливають на розвиток дiяльностi порту вiдноситься залежнiсть вiд функцiонування шлюзу Каховської ГЕС, погоднi умови, стан Каховського водосховища в зимнiй перiод. Настання ризикiв може бути пов'язано зi змiнами у податковому законоднестабiльнiстю фiнансової економiчної ситуацiї та з виникненням форс-мажорних обставин. Але можливiсть переборення або зниження ступеню впливу цих обставин реально iснує. Наприклад, за допомогою оперативного планування можливо створити такi запаси товарiв, якi зможуть забезпечити роботою порт на перiод зупинки навiгацiї взимку.

   Постачальники, за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдстокiв з загальному об'ємi постачання:
   Постачальник, Товар, сировина, Строк спiвробiтництва,Об'єм закупiвель Умови розрах. Частка до заг. мiсцежнах. матерiали рокiв тис.грн./мес. обсягу закуп., %
   ООО "Евробетон",
   г. Херсон Щебень, отсев 3 320,0 предоплата 75
   ПП Євроiнвестгруп,
   г. Херсон песок 2 112,0 предоплата 25

   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Основнi придбання або вiдчуження активiв, тис. грн.:
   2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009р. 2010р.
   Придбання - 71,7 2596,5 812,9 972,7
   Вiдчуження 3805,8 - 22,0 86,1 355,9
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Державне регулювання галузi проявляється в частинi, що стосується оброблення зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв у морських та рiчкових портах України. Iснує наказ Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 № 392 "Про затвердження збiрника тарифiв на комплекс робiт, пов'язаних з обробленням вантажiв у портах України", який встановлює визначенi тарифнi ставки на послуги портiв. Крiм того, iснує контроль за цiнами на послуги порту з боку антимонопольного комiтету через те, що по регiону ВАТ "Новокаховський рiчковий порт" є монополiстом.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi штрафнi санкцiї до товариства не застосовувались.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Збiльшення виробничих потужностей у звiтному роцi, а саме - придбання третього портального крану дасть можливiсть скоротити операцiйний цикл по вантажним роботам, що збiльшить швидкiсть обiгу коштiв.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На наступнi три роки товариство планує здiйснити такий обсяг робiт:
   № види товарiв, робiт, послуг Планується продати, тис. грн. в т.ч. ПДВ
   2010 р. 2011 р. 2012 р.
   1 пiсок 4 198,4 5 173,8 6 266,0
   2 щебiнь 6 488,5 7 995,9 9 683,9
   3 вiдсiв 1 373,4 1 692,4 2 049,7
   4 пiсчано-гравiєва сумiш 128,3 158,0 191,4
   5 навантаження металобрухту 2 805,2 3 456,9 4 186,7
   6 оренда мiсця пiд газову установку 28,4 35,0 42,4
   7 оренда столярних станкiв 8,5 10,5 12,7
   8 послуги розвантаження 982,7 1 211,0 1 466,7
   9 послуги порту 48,5 59,8 72,4
   10 продаж iнших матерiалiв 143,2 176,4 213,7
   ВСЬОГО 16 205,0 19 969,7 24 185,5
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок У звiтному перiодi витрати на дослiдження та науковi розробки товариством не здiйснювались.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У 2010 роцi емiтент не виступав стороною судових справ.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   4503.100   4954.500   0.000   0.000   4503.100   4954.500
     — будівлі та споруди   1834.200   1834.200   0.000   0.000   1834.200   1834.200
     — машини та обладнання   827.600   827.600   0.000   0.000   827.600   827.600
     — транспортні засоби   22.300   22.300   0.000   0.000   22.300   22.300
     — інші   1819.000   2270.400   0.000   0.000   1819.000   2270.400
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   4503.100   4954.500   0.000   0.000   4503.100   4954.500
   Опис: Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 4014,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 4954,5 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 45 % первiсної вартостi основних засобiв. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   4626.700 3455.800
   2010.000 2010.000
   2010.000 2010.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(3455.800 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(2010.000 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 562.000  X X
   Довгостроковий кредит банку  12.09.2008  562.000  13.000000000000  12.09.2011 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 66.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 886.300  X X
   Усього зобов'язань X 1514.300  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ВАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiко поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 952,3 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, посл9,8 тис. грн.;
   - з бюджетом - 66,0 тис. грн.;
   - зi страхування - 2,1 тис. грн.;
   - з оплати працi - 2,8 тис. грн.;
   - очнi зобов'язання - 41,6 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухкого облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 8 1
   2 2009 2 1
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Затвердження реєстратора.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 5
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 4
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/в  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Так  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі    
   2 Менше ніж раз на рік    
   3 Раз на рік    
   4 Частіше ніж раз на рік Х    

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів    
   Спостережна рада    
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень    
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада    
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства    
   Стороння компанія/сторонній консультант    
   Перевірки не проводились    
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів    
   За дорученням спостережної ради    
   За зверненням правління    
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Рiшення про передачу ведення системи реєстру прийнято у зв'язку з прийняттям рестратором ЗАТ "Досвiд" рiшення про припинення реєстраторської дiяльностi.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Новокаховський рiчковий порт" За ЄДРПОУ 19235881
   Територія 74989, Херсонська область, Нова Каховка, м. Таврiйськ, Портова, 1б За КОАТУУ 6510770800
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 63.22.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 74989, Херсонська область, Нова Каховка, м. Таврiйськ, Портова, 1б
   Середня кількість працівників 22
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 18.6
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 4503.0 4954.5
   — Первісна вартість 031 8350.7 8968.8
   — Знос 032 3847.7 4014.3
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 10.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 4503.0 4983.1
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 50.6 47.5
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 464.5 598.1
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 309.1 396.7
   — первісна вартість 161 309.1 396.7
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 36.5 5.3
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 73.3 43.5
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 27.4 56.9
   — в іноземній валюті 240 0.7 0.0
   Інші оборотні активи 250 6.1 9.9
   Усього за розділом ІІ 260 968.2 1157.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 5471.2 6141.0

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 2010.0 2010.0
   Додатково вкладений капітал 320 4356.8 4346.6
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2911.0 -1729.9
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 3455.8 4626.7
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 1179.2 562.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 753.6 839.8
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 2.6 66.0
   — зі страхування 570 7.4 2.1
   — з оплати праці 580 24.1 2.8
   Інші поточні зобов'язання 610 48.5 41.6
   Усього за розділом IV 620 836.2 952.3
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 5471.2 6141.0
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.10 р. в порiвняннi з даними 2009 року збiльшилась на 669,8 тис. грн.
   По першому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення активiв в порiвняннi з 2009 роком на 480,1 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 4014,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 4954,5 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення оборотних активiв в порiвняннi з 2009 роком на 189,7 тис.грн., розмiр яких на кiнець звiтного перiоду складає 1157,9 тис.грн.
   Витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
   По першому роздiлу пасиву балансу вiдбулося зростання власного капiталу на 1170,9 тис.грн. за рахунок зменшення розмiру збиткiв до 1729,9 тис.грн. та зменшення розмiру додаткового капiталу на 10,2 тис.грн.
   Протягом звiтного перiоду товариство не змiнювало розмiр статутного капiталу.
   По товариству за 2010 рiк зменшились, у порiвняннi з 2009 роком, довгостроковi зобов'язання (погашення частини кредиту банку) на 617,2 тис.грн.
   Поточнiзання за 2010 рiк збiльшились у порiвняннi з 2009 роком на 116,1 тис.грн. за рахунок збiльшення кредиторської заборгованостi та поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом.

  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9630.5 6336.2
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 1652.5 1056.7
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 7978.0 5279.5
   Інші операційні доходи 040 135.6 126.5
   Інші звичайні доходи 050 1207.5 132.6
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 9321.1 5538.6
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 145.1 92.2
   Витрати на оплату праці 100 369.9 307.4
   Відрахування на соціальні заходи 110 142.5 116.3
   Амортизація 120 265.3 224.7
   Інші операційні витрати 130 2379.6 2334.6
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 4077.7 2808.6
   Інші звичайні витрати 150 412.6 302.4
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 347.3 -32.9
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 8140.0 6153.3
   Чистий прибуток (збиток) 190 1181.1 -614.7
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   У звiтному перiодi отримано доходу вiд продажу товарiв та послуг на суму 9630,5 тис.грн., в т.ч. непрямi податки 1652,5 тис.грн. Таким чином, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї становить 7978,0 тис. грн. За рахунок значного зменшення iнших операцiйних доходiв зменшився загальний розмiр чистих доходiв на 1373,4 тис.грн.
   Витрати товариства у 2010 роцi загалом склали 8140,0 тис.грн., що на 1986,7 тис. грн. бiльше нiж у 2009 роцi. Зростання витрат в значнiй мiрi обумовлено зростанням собiвартостi реалiзованих товарiв.
   Чистий прибуток за 2010 рiк становить 1181,1 тис. грн., що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
  • Примітки