Створення: 18.04.2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 18/04/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 18.04.2017р. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 20000000грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 14308000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 139,78%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 34961602шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 34961600шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 34961600шт.; «проти» 0.