Створення: 12.11.2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 10/11/2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення будь яких значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 200000000грн. прийняте загальними зборами 10.11.2018р.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 25798000грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 775,25%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 34961602шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 34961600шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 34961600шт.; «проти» 0.