Створення: 21.12.2011

Статут

Затверджено
загальними зборами акціонерів
Протокол від 18 лютого 2011 р.

С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Новокаховський річковий порт”
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця редакція статуту приймається в зв’язку із зміною форми існування цінних паперів емітента та приведенням найменування (типу) товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
1.2. Старе найменування: Відкрите акціонерне товариство “Новокаховський річковий порт” (ВАТ “Новокаховський річковий порт”).
Повне нове найменування: Публічне акцiонерне товариство “Новокаховський річковий порт”.
Скорочене нове найменування та назва Товариства: ПАТ “Новокаховський річковий порт”.
1.3. Публічне акцiонерне товариство “Новокаховський річковий порт” (далі – Товариство) є правонаступником ВАТ “Новокаховський річковий порт”, створеного в процесі приватизації.
1.4. Місцезнаходження Товариства: Херсонська обл., м.Таврійськ, вул.Портова, 1-б.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.
2.2. Предметом діяльності є:
Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
Для здійснення ліцензійних видів діяльності Товариство оформлює ліцензії у передбаченому порядку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у відповідних органах, діє згідно чинного законодавства України і цього статуту.
Установчим документом Товариства є статут.
Товариство, як підприємницьке товариство:
- має відокремлене майно, набуває майнові та особові немайнові права і несе відповідні обов’язки;
- може бути позивачем і відповідачем у господарських судах, судах загальної юрисдикції, третейському судах України, а також у судах інших держав;
- має право здійснювати будь-які, не суперечні законодавству та цьому статуту угоди як на Україні так і за її межами, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, оренди, поручительства, застави, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші;
- має право засновувати інші господарські товариства, об’єднання і вступати до об’єднань з іншими суб’єктами гос-подарської діяльності;
- має право придбавати акції, частки (долі, паї) інших господарських товариств на вторинному ринку;
-    може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйне майно, в тому числі на акції власного випуску для їх наступної реалізації або анулювання.
Товариство в повному обсязі володіє, розпоряджається та користується належним йому майном на правах влас-ності.
Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. То-вариство, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснюва-ти з нею цивільно-правові угоди.
Товариство представляє свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших держав, перед іншими третіми особами через свій виконавчий орган. В окремих випадках представництво Товариства перед третіми особами може покладатися також на особу, визначену вищим органом управління Товариства. При цьому кері-вник виконавчого органу зобов’язаний оформити та видати цій особі відповідну довіреність.
3.2. Товариство, що виникло з його реєстрацією, самостійно несе всю передбачену законодавством України відпові-дальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.
Товариство не відповідає за борги та зобов’язання держави, як і держава не відповідає за борги та зобов’язання То-вариства.
Товариство не відповідає за борги та зобов’язання акціонерів перед третіми особами.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно акціонери, які на той час не повністю сплатили за акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах повної вартості акцій, на які вони підписалися.
Товариство відповідає за зобов’язаннями своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв).
3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки, які можуть відкрива-тися в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України та її міждержавних угод.
3.4. Товариство має свою круглу печатку, штамп, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торгову марку, а також інші реквізити та атрибути юридичної особи, які визначаються відповідним компетентним органом управління Товари-ства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.
3.5. Товариство рішенням наглядової ради може створювати на території України та/або за її межами відокремлені підрозділи: філії, представництва та інші, які можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами Товарис-тва.
Філією Товариства є відокремленій підрозділ, що здійснює всі чи частину його функцій.
Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, розташований поза місцем знаходження Товариства і який виконує функції представництва Товариства і захисту його прав.
Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства.
Керівники філій та представництв Товариства призначаються рішенням виконавчого органу, та діють від імені То-вариства на підставі довіреностей.
3.6. Товариство рішенням наглядової ради може створювати на території України та/або за її межами дочірні підп-риємства. Дочірнє підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом юридичної особи. Дочірнє підп-риємство діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства. Керівники дочірніх підпри-ємств призначаються рішенням виконавчого органу Товариства. В дочірньому підприємстві рішенням загальних зборів Товариства створюється статутний капітал, який в повному обсязі формується з майна або коштів Товариства.
Між Товариством та його дочірнім підприємством існує вирішальна залежність.
3.7. Діяльність внутрішніх структурних підрозділів Товариства (управлінь, відділів, ділянок  тощо) в разі змін в орга-нізації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням виконавчого органу Това-риства, погодженим з наглядовою радою (в разі її формування та обрання).
Діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства може бути припинена за рішенням загальних зборів Товариства, шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
3.8. Товариство в установленому чинним законодавством порядку та у відповідності з положеннями цього статуту має право створювати (у тому числі як співвласник) інші юридичні особи, реорганізовуватись, брати участь у вже ство-рених підприємствах та організаціях, включаючи господарські товариства, входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств.
3.9. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутної діяльності та у відповідності з чинним законодавством.
Товариство може в межах своєї статутної діяльності укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами та визначати умови взаємодії і розрахунків.
3.10. Товариство може користуватися довгостроковими та короткостроковими кредитами, в тому числі в іноземній валюті.
Товариство має право отримувати кредити, субсидії, та будь які інші види фінансової допомоги від банків, фондів, центрів, юридичних та фізичних осіб. Зазначені кредити можуть забезпечуватися майном, або будь якою частиною майна або іншими активами Товариства.
3.11. Будь яка третя сторона (у тому числі будь який акціонер Товариства) може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов’язань Товариства. Товариство може надавати гарантії, або поручатися щодо зобов’язань будь яких інших осіб, якщо це не заборонено чинним законодавством України.
3.12. Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайно-вих прав фізичними чи юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, визначаються та відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.
3.13. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено втручатися у господарські відносини Товариства.
Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх по-садових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.
3.14. Товариство створене на невизначений строк і може користуватися будь якими іншими правами, наданими юридичній особі чинним законодавством України.
3.15. При зменшенні кількості акціонерів Товариства до 100 і менше Товариство може змінити свій тип з приватного на публічне.
У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнаро-дних договорів України, цим статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
У випадках виникнення невідповідності цього статуту законодавству в наслідок його зміни, діють норми законодавства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.

4.1. Засновником Товариства є РВФДМУ по Херсонській області.
Засновникові при створенні Товариства належало 100 % акцій.
Після створення Товариства (його державної реєстрації), реєстрації випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та формування системи обліку власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства засновники набувають статус акціонерів Товариства.
Акціонерами Товариства є особи, що законним шляхом придбали акції Товариства і занесені до переліку власників акцій Товариства.
Власник акцій Товариства набуває прав та обов’язків акціонера з моменту його внесення до системи обліку власни-ків іменних цінних паперів Товариства.
Обіг акцій здійснюється вільно. Порядок обігу акцій та реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій визначається законодавством.
Для вступу в Товариство (придбання статусу акціонера) будь-яка особа повинна законним шляхом придбати акції Товариства і бути занесена до системи обліку акціонерів чинним порядком.
Для виходу з Товариства акціонер повинен будь-яким законним способом здійснити відчуження всіх належних йому акцій Товариства і бути виведеним з системи обліку акціонерів чинним порядком.
Повний склад акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій, відповідно до вимог чинного законодавства, об-ліковується та визначається у відповідності з системою обліку власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства і ця інформація є інсайдерською, конфіденційною. Порядок розкриття інформації із системи обліку власників визначаєть-ся законодавством.
Облік власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється в депозитарній системі України на підставі укла-деного Товариством договору на обслуговування емісії з Депозитарієм, та договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, укладеними власниками акцій з обраним ними Зберігачем.
В процесі дематеріалізації випуску акцій Зберігач визначається загальними зборами, на яких прийнято рішення про дематеріалізацію, з подальшим поступовим укладенням договорів про відкриття рахунків у цінних паперах кожним вла-сником акцій з цим або іншим, обраним ними, Зберігачем
4.2. Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право:
- брати участь у в управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного;
- обиратись та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кіль-кості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів;
- користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормати-вними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з ура-хуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);
- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства;
- доручати управління своїми акціями іншим особам;
- за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, вільно продавати або іншим чином від-чужувати  їх у встановленому законодавством порядку;
- вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодав-ством порядку;
- вимагати включення до порядку денного загальних зборів певних питань;
- на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акці-онера та належних йому цінних паперів;
- на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери;
- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликан-ня позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства;
- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, прове-денням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово пові-домляють виконавчий орган Товариства;
- акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати прове-дення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рі-шення про інше;
- вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він за-реєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статут-ного капіталу;
- вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєст-рувався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення об-сягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отри-мання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;
- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.
Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів.
Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціо-нером та щодо спору між ним і Товариством.
Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було переда-не ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.
4.3. Акціонер зобов’язаний:
- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управ-ління та контролю Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- своєчасно інформувати свого Зберігача про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для іден-тифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Зберігач не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру;
- своєчасно інформувати свого Зберігача про обтяження належних йму акцій Товариства зобов’язаннями;
- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу;
- нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.
4.4. Акціонери – власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов’язки.
4.5. Акціонери мають право на відшкодування Товариством  збитків, пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал при створенні Товариства формується шляхом випуску акцій на суму номінальної вартості, яка дорівнює сумі об’єднаних внесків засновників до статутного капіталу, а при його збільшенні – шляхом або додатко-вого випуску акцій (або збільшення їх номінальної вартості) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу акці-онерів чи інших інвесторів, або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу.
Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні па-пери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається рішенням наглядової ради акціонерів Това-риства і може здійснюватися або незалежним експертом, або ревізійною комісією, або іншим шляхом згідно чинного законодавства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.
5.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 2 010 000,00 грн.
Статутний капітал поділений на 40 200 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх реєстрації та внесення до державного реєстру.
5.4. Товариство має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу після розміщення раніше випущених акцій, повної їх оплати за вартістю, що не нижче номінальної та реєстрації всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
Розмір статутного капіталу може бути збільшено виключно рішенням загальних зборів або за рахунок додаткових внесків акціонерів (інвесторів), або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіта-лу шляхом:
а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх відкритого (публічного) або закритого (приватно-го) розміщення;
б) збільшення номінальної вартості акцій.
При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх закрито-го (приватного) розміщення акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Меха-нізм, терміни та умови реалізації цього переважного права встановлюється законодавством та у відповідному рішенні загальних зборів про збільшення статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску.
Порядок та умови відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково, визначаються зборами при розгляді питання порядку денного про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.
Акції додаткового випуску розміщуються виключно між особами, з якими Товариством укладається договір купівлі-продажу (розміщення) акцій, та які здійснюють відповідні додаткові внески до статутного капіталу Товариства на умовах, визначених загальними зборами. Повна оплата розміщених акцій має бути здійснена до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.
У разі несплати за акції, на які особа підписалася, у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов’язань цією особою по оплаті акцій протягом 1-го місяця після встановленого строку платежу вона стає власником лише сплачених акцій. В цьому разі або несплачена частка акцій може бути оплачена і придбана іншими акціонерами (інвесторами), або приймається рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
В разі збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, акції нового випуску розмі-щуються виключно поміж акціонерами, які є акціонерами (занесені до переліку власників акцій) Товариства на визна-чену загальними зборами дату початку строку виплати дивідендів.
Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
Товариство не може приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіта-лу.
5.5.  Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
а) зменшення номінальної вартості акцій;
б) викупу частини випущених акцій у акціонерів з їх подальшим анулюванням для зменшення їх загальної кількості.
Cтатутний капітал Товариства не може бути зменшений до рівня, нижчого за мінімальний статутний капітал, вста-новлений чинним законодавством.
5.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у по-рядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення То-вариства або виконання ним відповідних зобов’язань та відшкодування збитків.
Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається.
5.7. При рішенні Товариства про зменшення статутного капіталу акції, що не подані до анулювання, визнаються  не-дійсними, але не раніше ніж через шість місяців після доведення про це до відома акціонерів Товариства шляхом, ви-значеним виконавчим органом.
Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства ви-явиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
5.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користу-вання, несе Товариство.
Власне майно Товариства складається з:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами в обмін на акції;
- продукції та доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
До залучених (позичених) коштів і майна Товариства належать:
- кредити банків та організацій;
- кошти, майно та земля, передані Товариству у тимчасове користування.
Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження власними та залученими коштами і майном у від-повідності з законодавством та метою своєї діяльності.
Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.
5.9. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:
5.9.1. Продавати, передавати безоплатно, дарувати, надавати під заставу, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу.
5.9.2. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
5.10. Товариство користується банківським (фінансовим) та товарним кредитами на комерційній договірній основі. Рішення на отримання кредиту на поповнення обігових коштів приймається виконавчим органом Товариства в межах його компетенції згідно цього статуту. В такому ж порядку виконавчим органом приймається рішення про заставу вла-сного майна Товариства.
5.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо – за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ВЛАСНИКІВ.

6.1. Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
Товариство може випускати такі цінні папери:
- іменні акції, облігації, векселі та ін.
Кожний випуск цінних паперів підлягає обов’язковій державній реєстрації згідно чинного законодавства.
Товариство має право випускати цінні папери однієї номінальної вартості, різних типів, різних за змістом та власти-востями, що не заборонені чинним законодавством.
Співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством, визначається загаль-ними зборами акціонерів Товариства.
Цінні папери, що випускає Товариство, оплачуються платіжними засобами, які офіційно діють на території України.
Продаж цінних паперів Товариства в процесі подальших емісій передбачає укладання договору з визначенням всіх умов їх придбання та оплати.
6.2. Акція Товариства – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосу-ються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові пра-ва, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення ак-ціонерних товариств.
6.3. Акція є об’єктом приватної власності.
6.4. Акції Товариства можуть бути тільки іменними, простими та (або) привілейованими за типом. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
Акції Товариства при його створенні розподіляються виключно між засновниками.
При збільшенні статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) – серед невизначеного кола осіб. Акції Товари-ства можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки, купуватись та/або продаватись на фондовій біржі.
6.5. Виключне право на придбання акцій при новій емісії, залежно від шляху збільшення статутного капіталу, мають особи (акціонери Товариства та/або інші інвестори), що зробили додатковий внесок до статутного капіталу. При цьому акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.
6.6. Випуск акцій для покриття збитків Товариства, пов’язаних з його господарською діяльністю, забороняється.
6.7. Покупець акцій при формуванні або збільшенні статутного капіталу Товариства набуває право власності на них тільки після повної оплати їх вартості за ціною не нижче номінальної.
Покупець акцій Товариства на вторинному ринку набуває прав власності на них шляхом повного індосаменту, здій-сненого продавцем цих акцій.
6.8. У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком за-носяться до системи обліку акціонерів.
6.9. Облігація Товариства – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини по-зики між власником облігації та Товариством, підтверджує зобов’язання Товариства повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
6.10. Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій в порядку, передбаченому чинним законодавством лише після повної оплати усіх випущених акцій. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою тре-тіми особами.
6.11. Рішення про випуск облігацій приймається виконавчим органом за погодженням з наглядовою радою.
6.12. Облігації Товариства можуть бути  іменними та (або) на пред’явника, процентними або безпроцентними, ці-льовими, дисконтними, такими, що вільно обертається або з обмеженим колом обігу, звичайними та з додатковим за-безпеченням.
6.13. Товариство зобов’язане вести облік усіх видів та типів емітованих ним цінних паперів та персональний облік власників іменних цінних паперів.  За належну організацію такого обліку персональну відповідальність несе керівник виконавчого органу Товариства. Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в депозитарній системі облі-ку  власників та прав власності на цінні папери Товариства.
6.14. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відк-ритого в Зберігача цінних паперів.

7. ОБІГ АКЦІЙ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Акція є об’єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі вільно розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок обігу акцій визначається законодавством.
7.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
Порядок реалізації цього права визначається законодавством та нормативними документами ДКЦПФР.
Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання.
7.3. Викуплені Товариством акції на протязі не більш як одного року з моменту викупу повинні бути продати або анульовані відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.
Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціоне-рів проводиться без урахування викуплених Товариством власних акцій.
7.4. Товариство зобов’язане здійснити обов’язковий викуп акції у акціонерів, які зареєструвалися для участі в за-гальних зборах та голосували проти рішення:
-    про реорганізацію;
-    про вчинення Товариством значного правочину;
-    про зміну розміру статутного капіталу,
які були прийняті цими зборами, якщо ці акціонери письмово вимагають здійснення обов’язкового викупу акцій.
Кожний акціонер – власник привілейованих акцій (в разі їх випуску) має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
а) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, влас-ники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товарис-тва;
б) розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства.
7.5. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
а) на дату викупу акцій Товариство має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій відповідно до ст. 7.7 цього ста-туту;
б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
в) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру пере-вищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю, або стане мен-шим внаслідок такого викупу.
Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп випущених ним акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 % статутного капіталу.
7.6. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних диві-дендів за привілейованими акціями (в разі їх випуску).
Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій (в разі їх випуску) до повної ви-плати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання ди-відендів.
7.7. Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється в першу чергу акціонерам Товариства за принципом про-порційності частці акціонерів у статутному капіталі, якщо попит перевищує пропозицію, за ціною не нижчою за її рин-кову вартість, що затверджується наглядовою радою.

8. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Чистий прибуток, одержаний після обов’язкових розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.
Порядок розподілу прибутку, порядок покриття збитків визначається виключно загальними зборами акціонерів То-вариства.
8.2. За рахунок прибутку Товариство за пропозицією виконавчого органу, затвердженою згідно цього статуту ви-щим органом Товариства, може створювати фонди:
- резервний;
- розвитку виробництва;
- матеріального стимулювання та соціального розвитку;
- оплати дивідендів;
- фонд викупу акцій;
а також інші фонди, що сприятимуть діяльності Товариства.
8.3. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок не-розподіленого прибутку у розмірі не менше 5 % від суми чистого прибутку до досягнення ним величини, що становить не менше 15 % статутного капіталу Товариства і підтримується на цьому рівні. Кошти цього фонду використовуються для покриття витрат, пов’язаних із відшкодуванням збитків та непередбачених витрат за підсумками року, для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, по-гашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо. Рішення про використання резервного фонду приймається виконавчим органом Товариства.
8.4. Розміри відрахувань до фонду розвитку виробництва визначаються виконавчим органом і використовуються згідно кошторисів їх використання на підставі перспективного і річного планів, затверджених вищим органом Товарис-тва.
8.5. Розміри відрахувань до фонду матеріального стимулювання та соціального розвитку визначаються, виходячи з пропозиції виконавчого органу і затверджується вищим органом Товариства. Фонд матеріального стимулювання та соціального розвитку створюється для фінансування по утриманню об’єктів соціальної сфери, задоволення соціальних потреб працюючих в Товаристві та проведення культурно-масових і інших відповідних заходів. Витрати по цьому фон-ду визначаються, виходячи з об’ємів відрахувань на соціальні заходи, по встановленим нормам.
8.6. Розміри відрахувань до фонду викупу акцій визначаються за пропозицією виконавчого органу, та погоджуються наглядовою радою Товариства, і використовуються для розрахунків за викуплені Товариством акції.
8.7. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може спрямовуватись на виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється Товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, визначеному загальними зборами, та у строк не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року
Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів Товариства.
Безумовна виплата дивідендів здійснюється лише власникам привілейованих акцій відповідно до умов їх випуску.
Розмір чистого прибутку попереднього періоду (року), за результатами якого можуть виплачуватись дивіденди, ви-значається за даними бухгалтерського обліку.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати встановлюється наглядовою радою, та не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.
Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, розмір, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати особи, які мають право на отримання дивідендів, інформуються протягом не більше 10 днів піс-ля прийняття відповідних рішень загальними зборами та наглядовою радою одним з таких способів: або публікацією в місцевій пресі, або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів (переліку осіб, які мають право на отри-мання дивідендів) Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв’язку та телекомунікацій. Інформування акціонерів про прийняте рішення про сплату дивідендів організовує виконавчий орган Товариства.
Дивіденди виплачуються не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року шляхом перерахування коштів на бан-ківські рахунки власників акцій згідно їх заяв, чи готівкою в касі Товариства. За письмовою заявою акціонера дивіденди на його ім’я можуть перераховуватись поштовим переказом. Витрати на поштові перекази покладаються на отримувача дивідендів.
У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отриман-ня дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.
Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх звернен-ням до Товариства протягом 3 років після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.
Для отримання дивідендів акціонер повинен пред’явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно інфор-мації в системі обліку  власників та прав власності на цінні папери Товариства.
Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.
Дивіденди можуть сплачуватись виключно грошовими коштами.
Дивіденди не нараховуються на акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому за-конодавством порядку, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством.
8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру переви-щення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.
Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.
8.9. Заборонено коригувати дивіденди по видах акцій, по строкам їх виплати, часу придбання та іншим критеріям, що ставлять в нерівне положення акціонерів.
8.10. Порядок покриття збитків затверджується виключно загальними зборами Товариства.
Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.
8.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо – за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.
8.12. При ліквідації Товариства збитки, при їх наявності, покриваються за рахунок всього власного майна Товарист-ва.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

9.1. До органів управління та контролю Товариства належать:
- загальні збори акціонерів – вищий орган управління;
- наглядова рада акціонерів Товариства (далі «рада») – колегіальний представницький орган управління та контролю за діяльністю виконавчого органу (в разі її створення);
- ревізійна комісія (ревізор) – колегіальний або одноосібний представницький орган контролю за фінансовою діяль-ністю виконавчого органу;
- директор Товариства – одноосібний виконавчий орган управління;
Посадовими особами Товариства визнаються:
- весь склад ради акціонерів;
- весь склад ревізійної комісії (Ревізор);
- директор.
Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством.
Члени одного органу управління не можуть бути членами інших органів управління та контролю.
Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за шкоду, заподіяну ними То-вариству, за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
Кількість разів обрання до органів управління Товариства та термін їх повноважень не обмежуються.
9.2. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, їх правомочність, вибори до органів управління та контролю Товариства, їх діяльність здійснюється у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми Положеннями, Регламентом загальних зборів Товариства (в разі їх прийняття).

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Вони скликаються на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації, не рідше одного разу на рік в місці і в термін, встановлений наглядовою радою Товариства або акціонером(ами), який (які) ініціює (ють) збори.
10.2. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
10.3. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Дата складання такого переліку встановлюється наглядовою радою Товариства.
На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
10.4. Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень, визначається відповідно до чинного законодавства України та цього розділу статуту.
10.5. Повідомлення здійснюється на підставі переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою (в разі  її відсутності – виконавчим органом), а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів що сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства, – акціонерами, які цього вимагають. Такий перелік надається Депозитарієм на підставі відповідного запиту Товариства у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
Акціонери вважаються поінформованими про скликання загальних зборів акціонерів, якщо про дату, час, місце проведення зборів та порядок денний, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, порядок, час, місце ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, їх персонально повідомлено не менше ніж за 30 днів до дати проведення зборів або шляхом поштовх відправлень на адресу, зазначену в системі депозитарного обліку, або під особистий підпис власника акцій, чи його повноважного представника. Датою персонального сповіщення є дата поштового відправлення або дата доведення під підпис.
Спосіб персонального повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний, а також повідомлення про зміни у порядку денному повинен бути однаковим для всіх акціонерів.
10.6. Будь-який з акціонерів має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, за умови, що вони були письмово подані ним не пізніше, як за 20 днів до скликання зборів із зазначенням: прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається наглядовою радою (або акціонерами, що ініціювали позачергові загальні збори акціонерів  Товариства) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загаль-них зборів.
Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених цією статтєю;
Пропозиції акціонерів, що володіють 5 або більше % простих акцій, вносяться до порядку денного обов’язково. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.
Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів або шляхом публікації в місцевій пресі, або персонально поштовими листами.
Доведення інформації про зміни в порядку денному зборів організовує виконавчий орган (акціонери, що ініціювали позачергові загальні збори) вище зазначеним способом.
10.7. Акціонерам Товариства до скликання зборів повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень, внесеними на розгляд зборів акціонерів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Ця можливість реалізується акціонерами шляхом їх звернення до органу (акціонерів), який ініціював збори. Всі витрати, пов’язані з наданням документів для ознайомлення (поштові розсилки, копіювання та ін.), здійснюються за рахунок цих акціонерів.
10.8. Акціонери можуть передавати право голосу на загальних зборах своїм представникам, оформивши це чинним порядком. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
10.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснюється згідно з переліком влас-ників акцій, який надається депозитарієм, у день проведення зборів. Реєстрація проводиться мандатною комісією, яка створюється або органом, що ініціював збори, або депозитарієм, на підставі укладеної з ним додаткової угоди до дого-вору на обслуговування емісії цінних паперів. За рішенням наглядової ради реєстрацію учасників зборів може проводи-ти уповноважена особа Товариства, зазначена на особовому рахунку емітента в системі депозитарного обліку. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів які сукупно володіють більше ніж 10% простих акцій Товариства, – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.
Порядок надання переліку акціонерів і реєстрації учасників загальних зборів, які скликаються за ініціативою акціо-нерів, що володіють у сукупності 10 і більше % простих акцій Товариства, визначається відповідними нормативними документами ДКЦПФР.
Збори мають кворум і вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є вла-сниками  не менш як 60 % голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завер-шення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.
В разі відсутності такого кворуму збори вважаються такими, що не відбулись.
Доказом наявності чи відсутності кворуму загальних зборів і, відповідно, доказом правомочності загальних зборів щодо прийняття рішень, є належним чином оформлений перелік акціонерів для реєстрації учасників зборів, складений відповідно до вимог законодавства на дату проведення зборів, з повним переліком усіх акціонерів Товариства, згідно з яким зареєструвалися (розписалися в отриманні бюлетеню для голосування) для участі у зборах акціонери.
10.10. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім процедурних.
Загальні збори відкриває особа, яка ініціювала збори (її уповноважена особа), або особа за її дорученням.
Процедурні питання зборів, а саме: затвердження протоколу мандатної комісії з реєстрації учасників зборів, обрання голови та секретаря (секретаріату) зборів (якщо це не віднесено до компетенції наглядової ради), обрання лічильної комісії, прийняття рішення про надання згоди на присутність на зборах не акціонерів Товариства, визначення форми голосування (відкрите чи  приватне) з питань порядку денного, затвердження регламенту порядку денного зборів та ін. вирішуються або особою, яка відкриває збори, або головою чи членом наглядової ради, чи іншою особою, уповноваженою наглядовою радою, або уповноваженим представником групи акціонерів, які ініціювали позачергові збори.
10.11. Головує на загальних зборах особа з числа зареєстрованих для участі в зборах, обрана простою більшістю голосів учасників зборів.
За рішенням акціонерів шляхом голосування простою більшістю голосів ведення загальних зборів та протоколу збо-рів може доручатися представникам особи, що веде облік  власників та прав власності на цінні папери Товариства.
Голосування з процедурних питань до обрання лічильної комісії проводиться відкрито бюлетенями із зазначенням кількості акцій (голосів) та результати підраховуються особою, яка відкриває збори.
10.12. Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше % простих акцій, та/або ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства.
10.13. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхід-ності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.
10.14. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
10.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
10.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
•    якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше % простих акцій Товариства;
•    неповноти даних, передбачених ст.10.14 цього статуту.
Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скли-канні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скли-кання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
10.17. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
10.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання по-зачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства у термін не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
Наглядова рада не може прийняти рішення про позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку ден-ного, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
10.19. У разі якщо протягом зазначеного в ст.10.15 цього статуту строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимага-ють. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
10.20. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов’язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.
У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. Відшкодування (або невідшкодування) витрат цих акціонерів, пов’язаних із організацією підготовки та проведенням позачергових зборів, здійснюється за рішенням цих зборів.
10.21. До компетенції загальних зборів Товариства відноситься:
1) внесення змін до статуту товариства;
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; .
3) прийняття рішення про зміну типу товариства; .
4) прийняття рішення про розміщення акцій; .
5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; .
6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; .
7) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про лікві-дацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між ак-ціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; .
8)  прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
9) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
10) затвердження внутрішніх нормативних документів (положень) про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
12) затвердження річного звіту товариства;
13) розподіл прибутку і збитків товариства;
14) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
15) прийняття рішення про форму існування акцій;
16) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений ст.8.7 цього статуту;
17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
18) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладати-муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
20) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повно-важень;
21) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
22) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;
23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комі-сії (ревізора);
24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
26) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства;
27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням наглядової ради;
28) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, а також, в окремих випадках, визначених зборами;
29) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
30) делегування органам управління Товариства повноважень, що належать вищому органу Товариства, або прийняття до компетенції зборів з окремих питань – повноважень органів управління і контролю;
31) визначення повноважень органів управління Товариства;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.
Прийняття рішень з питань, визначених в п.п. 1)…..31) цієї статті, належить до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління. До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.
Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів цією статтєю, не є вичерпним. Вищий орган Товариства може розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в рамках чинного законодавства, в тому числі і тих, які передані до компетенції іншого органу управління.
Питання, передбачені пунктами 18) та 19) цієї статті, вносяться до порядку денного загальних зборів не рідше ніж раз на 3 роки обов’язково.
10.22. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, визначених в п.п. 1)…8) цієї статті, приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
10.23. В разі здійснення публічного розміщення акцій, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
Голосування з питань, визначених в ст.7.4 цього статуту, проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст.10.19 цього статуту, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 35 цього Закону
10.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Власники привілейованих акцій (в разі їх розміщення) не мають права голосування на загальних зборах.
10.25. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або іншій уповноваженій особі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або цієї уповноваженої особи.
Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про під-сумки голосування. Рішення, прийняті загальними зборами з дотриманням встановленої процедури і при наявності кворуму, є обов’язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.
Підсумки голосування оголошуються на зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів одним з таких способів: або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв’язку та телекомунікацій, або шляхом розміщення інформації на дошці об’яв на території Товариства.
Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування (в разі їх застосування) опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.
10.26. Протокол загальних зборів має бути підписаний головою і секретарем зборів, і разом з протоколами лічильної комісії не пізніше як через 10 днів після закінчення зборів передані виконавчому органу Товариства.
10.27. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних збо-рах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
10.28. Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.
10.29. У випадках необхідності термінового прийняття рішення про:
- викуп розміщених Товариством акцій;
- укладання значного правочину (договори кредиту, застави, оренди, придбання або відчуження майна, поручительства тощо),
та якщо кількість акціонерів Товариства на момент прийняття рішення складає не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається рекомендованим листом з повідомленням про отримання акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Акціонери повинні протягом 3 робочих днів з дати отримання проекту рішення направити письмово до Товариства своє рішення щодо питання, надісланого йому для голосування. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення з рішенням від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.
10.30. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до нього не застосовуються положення цього розділу статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства.
Повноваження загальних зборів, передбачені ст.10.21 цього статут, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально.
Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) у такому акціонерному товаристві здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРІВ.

11.1. Наглядова рада Товариства (далі «Рада») є постійно діючим колегіальним представницьким органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, забезпечує ефективність їх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Члени Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, і висуваються для обрання до склади Ради акціонером (акціонерами). )
Кількісний склад Ради Товариства складає 5 осіб, термін її повноважень визначається загальними зборами при її обранні, але не більше, ніж на 3 роки.
Якщо кількість акціонерів Товариства складає 10 осіб і більше, створення Ради обов’язкове. В іншому разі Рада може створюватись або ні за рішенням загальних зборів.
У разі відсутності Ради її повноваження здійснюються загальними зборами. У такому разі передбачені цим статутом та законодавством повноваження Ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом.
11.2. Обрання членів Ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
Обрання персонального складу Ради, в акціонерному товаристві, яке складається з однієї особи, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
Обраними до складу Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 % голосів.
11.3. Якщо кількість членів Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Ради, а в разі обрання членів Ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Ради.
11.4. Член Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені товариства договір під-писує особа, уповноважена на те загальними зборами.
У договорі з членом Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Член ради повинен особисто виконувати свої обов’язки і приймати участь в роботі ради. Член ради не може переда-вати свої повноваження іншому члену ради або третім особам.
Дія договору з членом Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
11.5. Основною формою роботи Ради є засідання. Засідання ради проводиться по необхідності, але не  рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 членів Ради.
Засідання Ради скликаються за ініціативою голови Ради або на вимогу її члена, виконавчого органу, ревізійної комі-сії (Ревізора), головного бухгалтера Товариства.
На вимогу Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Раду.
11.6. Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.
У разі неможливості виконання головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради за її рішенням.
11.7. Голосування на засіданнях Ради проводяться за принципом: один член Ради – один голос. Усі рішення, пого-дження, рекомендації від імені Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, і оформлюються протоколами. В разі розподілу голосів порівну, голос голови Ради є вирішаль-ним. Протокол засідання Ради підписує головуючий на засіданні.
11.8. В разі, коли виникає термінова потреба прийняття рішення з питання, яке належить до компетенції Ради, до-пускається прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому разі проект рішення або питання для голосування направляється поштою або факсимільним зв’язком усім членам Ради. Вони можуть або підписати відповідний проект рішення Ради, або  в письмовій формі викласти свою окрему думку. Рішення в такому випадку вважається прийнятим, якщо запропонований проект підписали (висловились “за”) усі члени Ради.
11.9. Рада за пропозицією голови Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робо-та корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Ради. В разі обрання корпоративного секретаря на нього покладаються обов’язки з ведення протоколів засідань та діловиробництва Ради.
11.10. Рішення ради, прийняті на її засіданнях в межах наданої їй статутом компетенції, обов’язкові для всіх органів (крім загальних зборів) і акціонерів Товариства.
11.11. Рішенням загальних зборів у будь-який час може бути прийняте рішення про дострокове припинення повно-важень будь кого з членів Ради або усього складу Ради та одночасне обрання нових членів.
У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.
Без рішення загальних зборів повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору та його повноважень припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов’язків члена Ради за станом здоров’я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає мож-ливість виконання обов’язків члена Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі втрати статусу акціонера самим членом Ради або особою, за пропозицією якої обраний член Ради.
Про зміни в складі Ради, коли не потрібно дообрання її членів до визначеної зборами кількості, її голова тільки ін-формує загальні збори.
11.12. Витрати Ради, які пов’язані з виконанням її обов’язків, відшкодовуються за рахунок Товариства.
11.13. Члени Ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
11.14. Детально процедура обрання Ради, порядок скликання засідань, її робота, прийняття рішень, відносини з ін-шими органами управління та контролю та ін. визначаються в Положенні про наглядову раду Товариства (в разі його прийняття).
11.15. До виключної компетенції Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товарист-ва;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення про-позицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за про-позицією виконавчого органу;
4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів від-повідно до ст. 10.5 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст.10.3 цього статуту;
5) прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;
7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не переви-щує 25 % вартості активів Товариства;
8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
9) обрання та відкликання повноважень усього складу виконавчого органу;
10)  затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
11) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу, який обраний рішенням загальних зборів ак-ціонерів, від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови вико-навчого органу;
12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
13) обрання реєстраційної (мандатної) комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ст.8.7 цього статуту;
16) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них;
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) визначення форми контролю за діяльністю керівника виконавчого органу, в тому числі обов’язкову кількість та персоніфікацію підписів на фінансових документах (платіжних дорученнях) Товариства, договорах відчуження, оренди, придбання, застави майна чи інших активів Товариства, поручительства чи отримання кредиту, надання позики третім особам;
19) підготовка проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів;
20) вирішення питань, передбачених ч.4 ст.84 Закону України “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднан-ня, поділу, виділу або перетворення товариства;
21) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснуван-ня інших юридичних осіб та внесення до їх статутних капіталів активів Товариства в розмірах що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його пре-дметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
24) прийняття рішення про обрання депозитарія, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій дочірніх підприємств, за-твердження їх положень;
27) прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства;
28) прийняття рішення про порядок оцінки не грошових внесків до статутного капіталу Товариства;
29) прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу;
30) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів ревізійної комісії (Ревізора) та вико-навчого органу Товариства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;
31) попередній розгляд звітів, які чинним порядком подає виконавчий орган (за рік або квартал) та висновків і матеріалів перевірок і службових розслідувань ревізійної комісії (ревізора), та, в разі потреби, прийняття по них рішення чи надання рекомендацій (клопотання) загальним зборам;
32) попередній розгляд пропозиції акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства і рекомендування загальним зборам розміру і способу зміни статутного капіталу Товариства;
33) надання згоди керівнику виконавчого органу на видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;
34) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ;
35) надання згоди керівнику виконавчого органу на придбання Товариством акцій (долей) існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
36) погодження за поданням виконавчого органу організаційної структури та штатного розкладу Товариства;
37) погодження за поданням виконавчого органу умов оплати праці працівників Товариства та проекту колективно-го договору;
38) затвердження бізнес-планів Товариства;
39) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради згідно із законом або статутом Товариства.
11.16. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
До компетенції Ради рішенням загальних зборів можуть бути віднесені додаткові права, які належать загальним збо-рам (крім виключних). Це рішення повинно бути відображено в змінах до статуту або в окремому протоколі загальних зборів.
11.17. Рада має право отримувати всю інформацію про діяльність Товариства, за рахунок Товариства залучати екс-пертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. Голова ради має право приймати участь в засіданнях, нарадах виконавчого органу з правом дорадчого голосу.

12. ДИРЕКТОР.

12.1. У Товаристві утворюється та обирається одноосібний виконавчий орган – Директор, який здійснює адміністра-тивно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних збо-рів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених цим стату-том.
Директор обирається та відкликається з посади рішенням Ради простою більшістю голосів учасників засідання Ради і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень Директора визначається Радою при його обранні.
Директор може не бути акціонером Товариства. Директором не може бути особа, яка є членом Ради або ревізійної комісії (Ревізором).
Директор одноосібно приймає рішення в межах своєї компетенції, наданої законодавством та цим статутом, і несе за них повну персональну відповідальність. Рішення Генерального директора оформлюються наказами або розпоряджен-нями.
12.2. Директор після його обрання Радою повинен вступити у трудові відносини з Товариством (якщо таких не було) та входити до штатної чисельності робітників Товариства. З Директором укладається трудовий договір. Від імені Това-риства трудовий договір підписує голова Ради чи особа, уповноважена на те Радою.
Директор повинен особисто виконувати свої обов’язки.
12.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів та Раді Товариства, організує виконання їх рішень.
12.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим статутом та діючим законодавством.
12.5. Директор зобов’язаний не пізніше ніж через 60 днів після закінчення фінансового року подати на розгляд  Раді та ревізійній комісії (Ревізору) зведений річний баланс, річний звіт та зведений звіт прибутків і збитків.
12.6. Директор в будь який час може бути відкликаний з посади рішенням Ради з дотриманням вимог законодавства про працю до закінчення терміну, на який він обирався. При цьому трудовий договір вважається автоматично припине-ним.
Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разі:
- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- у випадку його смерті.
12.7. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чин-ним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних збо-рів та Ради Товариства.
12.8. Директор:
—    планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;
—    виконує представницькі функції та здійснює дії від імені Товариства перед третіми особами без довіреності в ра-мках повноважень, наданих цим статутом;
—    здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства;
—    організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
—    організовує військовий облік та мобілізацій¬ні заходи згідно з чинним законодавством України з метою збережен-ня потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобіліза¬ційного резерву;
—    організовує виконання рішень загальних зборів та Ради Товариства;
—    звітує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рішень та результати фінансово-господарської дія-льності Товариства;
—    реалізує рішення Ради щодо підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
—    ініціює скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі, коли цього потребують інтереси Товариства;
—    подає на погодження Радою умови оплати праці працівників Товариства та проект колективного договору;
—    подає на погодження Радою організаційну структуру та штатний розклад Товариства;
—    планує діяльність філій, представництв Товариства, організує  їх роботу та контролює виконання планів та за-вдань;
—    складає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань до фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Радою та загальними зборами Товариства;
—    надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності зміни розміру статутного капіталу Товариства;
—    надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності створення чи припинення діяльності дочірніх підп-риємств, філій, представництв Товариства;
—    розробляє та представляє для затвердження загальними зборами річний та перспективний фінансовий та госпо-дарський плани розвитку Товариства;
—    приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
—    за погодженням Радою приймає рішення про передачу майна Товариства в оренду, або орендування будь якого майна в інтересах діяльності Товариства;
—    за погодженням Радою приймає рішення про про видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;
—    за погодженням Радою приймає рішення про вступ Товариства в асоціації, інші добровільні об’єднання;
—    за погодженням Радою приймає рішення про випуск облігацій;
—    за погодженням Радою приймає рішення про придбання Товариством акцій (долей) існуючих господарських то-вариств на вторинному ринку на будь-яку суму;
—    за погодженням Радою приймає рішення про придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ на будь-яку суму;
—    приймає рішення на укладання договорів поручительства Товариства на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
—    приймає рішення про укладання господарських договорів, контрактів, угод в рамках статутної діяльності на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
—    приймає рішення про укладання договорів кредиту та застави майна Товариства на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
—    приймає рішення про укладання договорів про відчуження або придбання рухомого або нерухомого майна та основних засобів на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
—    погоджує порядок формування фондів дочірнього підприємства.
—    погоджує господарські угоди, які укладаються керівництвом відокремлених підрозділів, на суми, що перевищу-ють встановлені їхніми положеннями або статутами повноваження керівництва;
—    в рамках своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
—    відкриває поточні рахунки в банках;
—    затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, документи господарської діяльності;
—    укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, приймає та звільнює їх з роботи згідно чинного законо-давства та умов трудових договорів (контрактів);
—    затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції працівників та структурних підроз-ділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх діяльністю;
—    видає довіреності, спрямовує працівників у відрядження;
—    заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення;
—    ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів;
—    виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
Зазначена в цій статті гранична вартість угод, що визначає самостійну компетенцію Директора, визначається як сумарна вартість відповідних угод за календарний квартал.
12.9. Обов’язки Директора на час його відсутності або неспроможності виконувати їх, виконує особа, призначена наказом Директора.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР). АУДИТ.

13.1. Для перевірок господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій загальними зборами акціонерів обирається ревізійна комісія (РК) (далі – РК), та може залучатися незалежний аудитор.
В Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в Товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій більш як 100 осіб обов’язково обирається ревізійна комісія.
Колегіальна (ревізійна комісія) чи одноосібна (ревізор) форма цього контролюючого представницького органу Товариства, кількісний склад та термін його повноважень визначається рішенням зборів при його утворенні та обранні, але не більше, ніж на 5 років.
Обрання персонального складу РК в акціонерному товаристві, яке складається з однієї особи, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
Члени РК публічного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.
РК діє на підставі статуту та Положення про РК (в разі його прийняття), та виконує свої функції до переобрання.
Рішенням зборів у будь-який час може бути прийняте рішення про дострокове припинення повноважень будь кого з членів РК або усього складу РК та одночасне обрання нових членів.
13.2. Члени РК не можуть бути членами інших органів управління Товариства. Члени РК не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства
Права та обов’язки членів РК визначаються актами законодавства, цим статутом, Положенням про РК (в разі його прийняття зборами), а також договором, що укладається з кожним членом РК.
Член РК повинен особисто виконувати свої обов’язки і приймати участь в роботі комісії. Член РК не може переда-вати свої повноваження іншому члену комісії або третім особам.
В разі формування колегіального контролюючого органу – ревізійної комісії, голова ревізійної комісії обирається зборами персонально.
13.3. РК звітує про результати своєї роботи перед Радою та загальними зборами Товариства.
13.4. Загальні збори Товариства не мають права затвердити річний баланс без висновків РК.
13.5. Основна форма роботи РК – перевірки. Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.
Планові перевірки здійснюються один раз в три місяці, по закінченні звітного фінансового періоду та складанню виконавчим органом балансу за відповідний фінансовий період (квартал).
13.6. Позапланові (спеціальні) перевірки РК фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за ініціативою РК, за рішенням загальних зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій товариства
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
13.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю директора РК перевіряє:
-    достовірність даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства за відповідний період;
-    відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
-    своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
-    наявність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
-    дотримання виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження коштами та майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
-    своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства та стягнення дебіторської заборгованості перед Товариством;
-    зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
-    використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
-    правильність нарахування та виплати дивідендів;
-    дотримання порядку оплати акцій Товариства, якщо такі розрахунки є;
-    фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів тощо.
РК по результатам перевірок складає висновки та/або акти ревізійних перевірок.
РК надаються, на її (його) вимогу, всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення службових осіб.
13.8. РК, в разі її колегіальної форми, вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією її роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, перед початком перевірки а також після її закінчення.  Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів РК. Рішення РК приймається простою більшістю голосів шляхом голосування присутніх на засіданні членів. В разі утворення одноосібного контролюючого органу – Ревізора, він одноосібно приймає рішення по результатам перевірок та складає акт.
Будь який член РК, який має окрему думку про результати перевірки, може висловити її в акті ревізійної перевірки.
13.9. РК має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
Члени РК мають право бути присутніми на загальних зборах,  засіданнях Ради та виконавчого органу Товариства, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
13.10. РК може клопотати перед Радою про залучення до фінансових перевірок експертів, спеціалістів, аудиторські організації.
13.11. За рішенням загальних зборів робота в складі РК може бути оплачуваною. Розмір цієї оплати визначається загальними зборами та відображається в договорі з членом РК.
13.12. В своїй роботі РК керується цим статутом, положенням про РК (в разі його прийняття) та діючим законодав-ством.
13.13. Товариство, при поданні для реєстрації до ДКЦПФР та публікації для загального відома інформації про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.
13.14. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 % акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно ук-ладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
Витрати, пов’язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 % акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.
У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 % акцій товариства, ви-конавчий орган Товариства зобов’язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
13.15. Незалежним аудитором не може бути:
- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

14.1. Фінансовий рік збігається з календарним і визначається з 1 січня до 31 грудня поточного року.
14.2. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
14.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які складаються виконавчим органом.
14.4. Річний звіт та баланс Товариства готується виконавчим органом і з висновками РК чи аудитора подається на затвердження загальних зборів.
14.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються РК чи аудитором та відповідними державними службами згідно чинного законодавства.
14.6. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

15.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
Трудовий колектив не має повноважень з управління справами Товариством, адміністративно-господарських та розпорядчих функцій.
Повноваження та обов’язки кожного працівника, трудового колективу визначаються трудовим законодавством України, трудовим договором, трудовим контрактом та посадовими інструкціями.
15.2. Товариство в порядку, визначеному цим статутом та законодавством України, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.
15.3. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами медичним та іншими видами страхування і соціальних виплат трудового забезпечення, згідно законодавства України.
15.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством, порядок їх виплат і стягнення визначаються виконавчим органом (в межах його компетенції), залежать від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укладанні трудових договорів, контрактів, угод.
15.5. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.
15.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і трудовим договором, контрактом (в межах наявних коштів).
15.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією).
15.8. Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 50% від загальної кількості працівників. Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах.
15.9. Повноваження трудового колективу в період між зборами реалізуються його виборним органом, який діє згідно чинного законодавства.
15.10. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

16.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України, своїми внутрішніми нормативними документами та відповідно до мети та видів діяльності Товариства.
Відповідно до положень цього статуту Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, вказа-ними в розділі 2.
16.2. Товариство має право володіти, користуватися і розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоекономіч-ної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами у відповідності до вимог чинного законодавства та цього статуту.
16.3. Порядок використання виторгу Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством Украї-ни.
Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів Товариство здійснює у передбачених чинним законо-давством розмірах та порядку. Товариство має право відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, філії, дочірні підприємства, створювати спільно з іноземними партнерами підприємства, обумов-лювати напрямки їх діяльності.
16.4. Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою, установленою у відповідній державі за мі-сцем їх укладання і можуть бути визнані недійсним тільки в судовому порядку, в разі їх невідповідності вимогам міжна-родних угод, законам України.
16.5. Держава і державні органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність Това-риства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
16.6. Як суб’єкт зовнішньоекономічної комерційної діяльності Товариство має право:
-    самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам та вимогам чинного законодавства України;
-    брати комерційні кредити як в межах України, так і за її кордоном у відповідності з чинним законодавством;
-    самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб’єктами господарської діяльності, у відповідності з чинним законодавством;
-    надавати послуги, в рамках своєї діяльності, іноземним суб’єктам господарської діяльності;
-    здійснювати придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку у відповідності з чинним законодавством;
-    здійснювати орендні, в тому числі, лізингові операції з іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
-    здійснювати товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі;
-    здійснювати експорт та імпорт товарів, капіталів та робітничої сили;
-    здійснювати сумісну підприємницьку діяльність з іноземними суб’єктами, включаючи створення сумісних підп-риємств різних видів і форм, проведення спільних господарчих операцій і сумісне володіння майном як на Україні, так і за її межами;
-    виконувати кредитні і розрахункові операції;
-    здійснювати посередницькі послуги усіх видів;
-    організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

17.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів і здійснюється згідно з ст.ст. 10.21 та 10.22 цього статуту.
17.2. Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
17.3. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, а для само-го Товариства та його учасників (акціонерів) – з дня їх прийняття. Товариство та його учасники не мають права поси-латися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.

18.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та дос-тупу до них визначається радою Товариства.
Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.
18.2. Акціонери, посадові особи та працівники зобов’язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати кон-фіденційну інформацію,  технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її ро-зголошення.
18.3. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфі-денційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

19.1. Товариство створене на невизначений термін.
19.2. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації.
19.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
19.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступників (правона-ступника). Порядок здійснення заходів при реорганізації Товариства визначається законодавством.
Товариство зобов’язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували «за» прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію Товариства. Оцінка та викуп акцій здійс-нюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.
19.5. Товариство може бути ліквідоване:
•    за рішенням загальних зборів Товариства;
•    на підставі рішення суду або господарського суду;
•    якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу;
•    в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
19.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
19.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Комісія в строки та порядку, визначеному законодавством, опубліковує в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ліквідацію Товариства.
19.8. Ліквідаційна комісія оцінює активи Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційною комісію.
19.9. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою.
19.10. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, а також оплати праці найманих працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною ко-місією між акціонерами пропорційно номінальної вартості належних їм акцій Товариства.
19.11. Розподіл коштів, які лишились після всіх обов’язкових платежів проводиться в 6-ти місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.
19.12. При ліквідації Товариства здійснюється капіталізація платежів, які підлягають стягненню з Товариства, у зв’я-зку з заподіянням шкоди здоров’ю або смерті працівника Товариства.
19.13. При ліквідації Товариства, працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів згідно чинного законодавства України.
19.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
19.15. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, акціонерам, а також третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів цей статут підписаний:
Директор ПАТ  “Новокаховський річковий порт”
Філь Т.Г.